Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 70/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:37

Uchwała Nr 69/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne  

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:34

Uchwała Nr 68/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-24 15:28

Uchwała Nr 67/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:55

Uchwała Nr 66/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 4/17 i 4/136, położonych w obrębie 0029, miasta Błonie

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:52

Uchwała Nr 65/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie nieprzyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor informacji: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:49

Uchwała Nr 64/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej Kampinos dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor informacji: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:47

Uchwała Nr 63/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2017 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor informacji: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:44

Uchwała Nr 62/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:41

Uchwała Nr 61/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2003 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:39

Uchwała Nr 60/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:36

Uchwała Nr 59/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 10:33

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:29

Uchwała Nr 57/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:26

Uchwała Nr 56/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania w wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2016 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:20

Uchwała Nr 55/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:17

Uchwała Nr 54/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIX/132/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:14

Uchwała Nr 53/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu warszawskiego Zachodniego

Traci moc Uchwała Nr 26/2012 z dnia 3 lutego 2012 r.

 • autor informacji: Aleksandra Stromecka Sprawdził: Dariusz Pręgowski, Aleksandra Szwedo -Tyniec
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:30

Uchwała Nr 52/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Izabelin we wsi Mościska i wsi Laski

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:26

Uchwała Nr 51/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, naliczonych odsetek oraz kosztów upomnienia

 • data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:21

Uchwała Nr 50/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:19

Uchwała Nr 49/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności powstałej w wyniku nienależnie pobranego świadczenia w 2006 roku

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor informacji: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:16

Uchwała Nr 48/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia należności wynikającej z Decyzji Nr 1/Rz-o/2017

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor informacji: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:12

Uchwała Nr 47/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie umorzenia odsetek Nota odsetkowa 7/2016/D, od nieterminowych wpłat za faktury

 • autor informacji: Monika Gurdała, Sprawdził: Wanda Kietlińska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-24 15:07

Uchwała Nr 46/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 • autor informacji: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 13:22

Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 12:09

Uchwała Nr 44/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 18, 40 i 115/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 12:06

Uchwała Nr 43/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne

 • autor informacji: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-03 13:48

Uchwała Nr 42/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 12:45

Uchwała Nr 41/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-01 15:39

Uchwała Nr 40/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji   i dziedzictwa narodowego w 2017 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:33

Uchwała Nr 39/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor informacji: Klaudia Haron-Mikołajewicz, Sprawdził: Leszek Chruściński, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:30

Uchwała Nr 38/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:27

Uchwała Nr 37/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:25

Uchwała Nr 36/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:23

Uchwała Nr 35/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:21

Uchwała Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:19

Uchwała Nr 33/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:17

Uchwała Nr 32/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:15

Uchwała Nr 31/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:13

Uchwała Nr 30/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:11

Uchwała Nr 29/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:10

Uchwała Nr 28/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:08

Uchwała Nr 27/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor informacji: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-17 11:00

Uchwała Nr 26/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-27 11:22

Uchwała Nr 25/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-02 09:42

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w stosunku do Pani wynikającej z naruszenia warunków Umowy nr 38/2015/DG/000

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor informacji: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 12:48

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:55

Uchwała Nr 22/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Uchwała Nr 21/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:41

Uchwała Nr 20/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-27 09:37

Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:52

Uchwała Nr 18/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:49

Uchwała Nr 17/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:46

Uchwała Nr 16/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmianw planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:45

Uchwała Nr 15/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:43

Uchwała Nr 14/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:33

Uchwała Nr 13/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:31

Uchwała Nr 12/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:28

Uchwała Nr 11/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:26

Uchwała Nr 10/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:21

Uchwała Nr 9/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:19

Uchwała Nr 8/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:16

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-26 15:12

Uchwała Nr 6/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor informacji: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-02 09:44

Uchwała Nr 5/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 72,85 m² z przeznaczeniem na Kancelarię Notarialną znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:05

Uchwała Nr 4/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 11,61 m2 z przeznaczeniem na Agencję Ubezpieczeniową, znajdującą się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor informacji: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:02

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 18 m² z przeznaczeniem na kiosk prasowo-handlowy znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowie

 • autor informacji: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 16:00

Uchwała Nr 2/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektorowa Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Małgorzata Tomaszewska, Sprawdził: Aleksandra Cheda, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 15:56

Uchwała Nr 1/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Małgorzata Tomaszewska, Sprawdził: Aleksandra Cheda, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-16 15:52

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00