BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.244.2017.MKi/AR

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Postanowienia nr 279/GM/2018 z dnia 28.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 maja 2018r.

GM. 683.3.244.2017.MKi/AR

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 25 maja 2018r. zastało wydane Postanowienie Nr 279/GM/2018 o rozdzieleniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 14 o pow. 0,1542 ha z obrębu 0005-miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 400/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej - ul. Armii Poznań i przeszła na własność Gminy Łomianki

Jednocześnie z treścią wydanego postanowienia oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. postanowieniu udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego postanowienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Postanowienia nr 279/GM/2018 z dnia 28.05.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 16:05
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:16

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 16:05

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony