BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.224.2017.MKi/AR

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 697/GM/2018 z dn. 10.09.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 17 września 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn), 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 10 września 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 697/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 114/11, o pow. 0,0092 ha, z obrębu 0009 Kampinos A, gmina Kampinos, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej i przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu, w którym powyższa decyzja stanie się ostateczna.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 697/GM/2018 z  10 września 2018r. zobowiązał Powiatu Warszawski Zachodni do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 697/GM/2018 z dn. 10.09.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-18 15:04
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 14:57

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-18 15:04

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.224.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 7 czerwca 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się przed Starostą Warszawskim Zachodnim postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 114/11 (część działki nr 114/7) o  pow. 0,0002 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 46.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminy Kampinos oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.224.2017.MKi/AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 08:45
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:59

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 08:45

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2018r. znak GM. 6821.3.224.2017.MKI/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 25 maja 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 114/11 o pow. 0,0002 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej – ul. Niepokalanowska i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2018r. znak GM. 6821.3.224.2017.MKI/AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:52

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:52

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony