BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.ZO.683.3.45B.2014.MW

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 296/GM/208 z 08.06.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia  8 czerwca 2018r.

GM.ZO.683.3.45B.2014.MW

POSTANOWIENIE NR   296/GM/2018

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Nr 405/GM/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

tak, że

na stronie 2 w wierszu 1:

zamiast „Gminy Łomianki”

powinno być „Gminy Izabelin”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 405/GM/2018 z dnia 22 maja 2018 r., sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy uzasadnienie przedmiotowej decyzji).

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

            Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu ww.  omyłki.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo złożenia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Izabelin

 2. Adresaci– zawiadomienie na podstawie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Izabelin na okres 14 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 3. a/a

 

 

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 296/GM/208 z 08.06.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 09:16
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:15

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 09:16

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 405/GM/2018 z dn. 22.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 maja 2018r.

GM.ZO.683.3.45B.2014.MW

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 22 maja 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 405/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania wobec części udziałów w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1732/2 o pow. 0,0028 ha z obrębu Laski, gmina Izabelin, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 116/14 z dnia 12 marca 2014r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej i przeszła na własność Gminy Izabelin.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 405/GM/2018 z  22 maja 2018r. zobowiązał Gminę Izabelin do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 405/GM/2018 z dn. 22.05.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 12:15
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:20

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 12:15

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony