BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.105.2018.MKi/AO

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 352/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 05 lipca 2018r.

GM.683.6.105.2018.MKi/AO

POSTANOWIENIE NR 352/GM/2018

                            

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. dalej kpa)

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 11 i 28 o łącznej pow. 0,3725 ha
  z obrębu 0003-miasto Łomianki, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm. dalej Specustawy), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności
  ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. dalej przepisy wprowadzające);

 2. wezwać Gminę Łomianki do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. działek ewidencyjnych nr 11 i 28
  o łącznej pow. 0,3725 ha z obrębu 0003-miasto Łomianki, gmina Łomianki, w trybie art. 73 przepisy wprowadzające, w terminie 6 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:04
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony