BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.ZO.683.3.25A.2010.MW

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 381/GM/2018

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 381/GM/2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-03 11:34
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 11:34

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 450/GM/2018 z dn. 13.06.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 czerwca 2018r.

GM.ZO.683.3.25A.2010.MW

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 13 czerwca 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 450/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania wobec części udziałów w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 470/3 z obrębu 0022 i nr 530/1, 530/3, 531, 533/4 z obrębu 0023, o łącznej powierzchni 0,2827 ha, gmina Łomianki, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 576/2010 z dnia 31 marca 2010r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej i przeszła na własność Gminy Łomianki.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 450/GM/2018 z  13 czerwca 2018r. zobowiązał Gminę Łomianki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 450/GM/2018 z dn. 13.06.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-15 10:08
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 10:07

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-15 10:08

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony