BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.142.2018.AR

Zawiadomienie o oględzinach w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

 

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 lutego 2019 roku

GM.683.6.142.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 75 § 1, art. 79, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. dalej k.p.a.) niniejszym zawiadamiam, że w związku z prowadzonym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego postępowaniem dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną – ul. Długą, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, dnia 7 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:00 odbędą się oględziny powyższej nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną.

           

Przysługuje Państwu prawo uczestnictwa w wyżej wymienionych oględzinach
jako stronie postępowania.

 

            Spotkanie zainteresowanych stron nastąpi na działce nr 582/2  przy ulicy Długiej. 

 

   

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania  (lista osób w aktach sprawy).

2.        Rzeczoznawca Majątkowy Pani Katarzyna Kwiatek

3.        Gmina Łomianki – jako strona postępowania oraz w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach na okres 14 dni 

4.        a/a

Niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 k.p.a.

drukuj (Zawiadomienie o oględzinach w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-02-14 09:55

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 listopada 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej – ul. Długa w Łomiankach, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki  nr 582) o  pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto Łomianki, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 dalej kpa), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-03 15:57

Zawiadomienie o nowym terminie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 25 października 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR                                   

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

 

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – a w szczególności uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, która jest niezbędna do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zapoznanie się stron z aktami przedmiotowej sprawy, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszenie ewentualnych żądań oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż zgodnie z art. 35 § 5 kpa, okres potrzebny na uzupełnienie brakującej dokumentacji przez strony postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 29 marca 2019r.

drukuj (Zawiadomienie o nowym terminie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-02 09:31

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia24 września 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 24 września 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia24 września 2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:44
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 12:46

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:47

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony