BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.54.2018.AR

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 642/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 grudnia 2018r.

GM.683.6.54.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 642/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1474 dalej Specustawa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę gminną, oznaczony jako działka nr 170/1 o pow. 0,0023 ha z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 2. wezwać Gminę Łomianki do doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12 lutego 2018r. Decyzję 95/2018 z rygorem natychmiastowej wykonalności, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowości Sadowa, obejmującą między innymi dz. ew. nr 170, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki.

W wyniku wydania ww. decyzji z działki nr 170 została wydzielona działka nr 170/1 o pow. 0,0023 ha.

Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

W związku za art. 12 ust. 4g Specustawy Starosta Warszawski Zachodni dnia 24 kwietnia 2018r. wszczął postępowania mające na celu ustalenie odszkodowania za odjęcie prawa własności działek przeznaczonych pod drogę publiczną – ul. Turystyczną.

Burmistrz Łomianek pismem z dnia 22 października 2018r. wniósł do Starosty Warszawskiego Zachodniego (Wydział Architektury i Budownictwa) o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

Jak wynika z pisma Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2018r. przedmiotowy wniosek został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z faktem, iż przed organem II stopnia toczy się postępowanie odwoławcze.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4b Specustawy w przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, odszkodowanie za grunty przeznaczone pod realizację tej inwestycji ustala się po uzyskaniu przez ww. decyzję klauzuli ostateczności.

 

Mając na uwadze przesłankę do obligatoryjnego zawieszenia postępowania zawartą w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, tj. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, w związku z art. 9a ugn, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 642/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 15:02

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.54.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 27 września 2018r.

GM.683.6.54.2018.AR                                     

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną, oznaczoną jako działka nr 170/1 (powstała z podziału działki nr 170) o pow. 0,0023 ha, z obrębu 00012-Sadowa, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zapoznanie się stron z aktami przedmiotowej sprawy – w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszenie ewentualnych żądań oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż zgodnie z art. 35 § 5 kpa, okres potrzebny na uzupełnienie brakującej dokumentacji przez strony postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.54.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 15:19

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 15:19

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony