BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.21.2017.MKi/AR

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 października 2018r.

GM.683.3.21.2017.MKi/AR

OGŁOSZENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 245/8 o  pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.21.2017.MKi

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2018r.

GM.683.3.21.2017.MKi/AR                           

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 245/8 o pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 – Sadowa, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym termin w jakim ma nastąpić zapoznanie się stron ze zgromadzonym materiałem oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

 

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.21.2017.MKi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-16 11:26

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-16 11:26

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony