BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.349.2018.AR

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 596/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 listopada 2018r.

GM.683.6.349.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 596/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.2096 dalej kpa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę powiatową, oznaczony jako działka nr 42 o pow. 1,2640 ha z obrębu Prusy, gmina Kampinos, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

 2. wezwać Powiat Warszawski Zachodni do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości opisanej w pkt 1, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872) w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 17 września 2018r. Decyzję 468/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – 4131W w miejscowościach Prusy i Zawady, obejmującą między innymi działkę ewidencyjną 42, z obrębu Prusy, gmina Kampinos.

Jak wynika z treści ww. decyzji przedmiotowy grunt stanowił drogę powiatową przed dniem 1 stycznia 1999r.

 

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872), stanowić będzie z dniem 1 stycznia 1999r.  własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z powyższym Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1496 z późn. zm.), do czasu ostatecznego zakończenia, procesu stwierdzenia nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872).

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 9a ugn (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 596/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-20 14:18
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 14:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.349.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 października 2018r.

GM.683.6.349.2018.AR

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew.   nr 42, z obrębu Prusy, gmina Kampinos.

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.349.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 14:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony