BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.322.2018.AR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 173/GM/2019 z dnia 18.02.2019 r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 lutego 2019 roku

GM.683.6.322.2018.AR

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 2204 dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 18 lutego 2019 roku zastała wydana Decyzja Nr 173/GM/2019 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 59/17 (wydzielona z działki nr 59/5), o pow. 0,0182 ha, z obrębu 0030 Zawady, gmina Kampinos, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018 roku, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej Nr 4131W i przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu, w którym powyższa decyzja stała się ostateczna.

 

Ponadto z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

 

            Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 173/GM/2019 z  18 lutego 2019 roku zobowiązał Powiat Warszawski Zachodni do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 173/GM/2019 z dnia 18.02.2019 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-02-21 13:54

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 2 stycznia 2019r.

GM.683.6.322.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej kategorii powiatowej –  nr 4131W w miejscowościach Zawady i Prusy, gmina Kampinos, oznaczoną jako działka nr 59/17 o  pow. 0,0182 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa

a/a. 

Do wiadomości:

- Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.6.322.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-08 09:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.322.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 grudnia 2018r.

GM.683.6.322.2018.AR

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz.  nr 59/17 (powstała z podziału dz. ew. nr 59/5) o pow. 0,0182 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

 

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

 

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.322.2018.AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 14:55

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony