BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.80.2017.KSM

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.80.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 lipca 2018r.

GM.683.3.80.2017.KSM

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1553/1 o pow. 0,0131 ha z obrębu 0001 – Izabelin, gmina Izabelin, która zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 611/2016 z dnia 13 września 2016r. sprostowaną Postanowieniem nr 1547/2016 z dnia 16 grudnia 2016r., przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej  i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym uzyskania dokumentów potwierdzających własność oraz sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.80.2017.KSM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:17
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
   data wytworzenia: 2018-07-16
  • opublikował: Agata Racinowska
   data publikacji: 2018-07-23 10:17
  • zmodyfikował: Agata Racinowska
   ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 10:23

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:17
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 10:22

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony