BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.ZO.683.3.6.2016.KSM

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 383/GM/2018 z dn. 14.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 14 maja 2018r.

GM.ZO.683.3.6.2016.KSM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni  

zawiadamia,

 

iż w dniu 14 maja 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 383/GM/2018 ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 179/1 o pow. 0,0054 ha z obrębu 0012-Faszczyce Stare, gmina Błonie, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 9/2016 z dnia 20 lipca 2016r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej i przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

            Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami.

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Wobec powyższego właściciel działki nr 179/1 o pow. 0,0054 ha z obrębu 0012-Faszczyce Stare, gmina Błonie, proszony jest o zgłoszenie się, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (budynek główny, wejście C, I piętro, pokój 136) w celu odbioru w/w decyzji.

            Jeśli w podanym terminie właściciel nie zgłosi się, należne odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

            Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 383/GM/2018 z dn. 14.05.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:26

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 10:11

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony