BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacje i ogłoszenia publiczne

Lista kandydatów na biegłych w zakreszie wyceny nieruchomości sporządzona dania 10 maja 2021 roku

drukuj (Lista kandydatów na biegłych w zakreszie wyceny nieruchomości sporządzona dania 10 maja 2021 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-05-10 14:25
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:29

Lista kandydatów na biegłych w zakreszie wyceny nieruchomości sporządzona dania 03 marca 2021 roku

drukuj (Lista kandydatów na biegłych w zakreszie wyceny nieruchomości sporządzona dania 03 marca 2021 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-08 13:48

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

drukuj (Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2020-02-10 12:01

Ogłoszenie dla rzeczoznawców majątkowych

Ożarów Maz., dnia 3 stycznia 2020 r.

 

ZAPROSZENIE

do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości

 

            Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego, z dnia 31 grudnia 2019 roku, zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, na rok 2020.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający następujące kryteria:

 1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej trzech lat,
 2. wykażą się należytym wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat, w ilości co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rzeczoznawcę majątkowego, następujących dokumentów:

 1. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,
 5. referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata, poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę, rzeczoznawca majątkowy (nie przedsiębiorstwo), wykonał prawidłowo łącznie nie mniej niż trzydzieści operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej trzech różnych celów, o których mowa w § 2 Regulaminu,
 6. podpisane oświadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na listę (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 7. podpisane oświadczenie o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego wg cennika stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Wnioski wraz z wymienionymi powyżej dokumentami należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, pod tym samym adresem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 733 73 45,
22 733 73 64, 22 733 73 86 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133, pok. nr 19
i pok. nr 138, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezbędne załączniki można uzyskać w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

mgr Dorota Radziszewska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2020-01-08 12:51
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:50

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, znak sprawy: GM.680.3.2.2017.AZ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-09-19 13:31

Informacja o terminie składania wniosków sygn. sprawy GM.680.3.1.2018.AZ

Ożarów Mazowiecki, dnia 14 stycznia 2019r.

GM.680.3.1.2018.AZ

           

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej  obejmującej działkę ewidencyjną nr 65 obręb Wawrzyszew,  gmina Błonie

 

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki

a) faktycznie korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,

b) nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015r.,

o możliwości składania wniosków o ustalenie które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wnioski należy składać do Starosty Warszawskiego Zachodniego na adres Starostwa Powiatu Zachodniego Warszawskiego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2020 r.

Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać:

1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:

1) nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeśli wskazane dowody będą wystarczające, starosta wyda decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę. Jeśli wnioski złożone zostaną przez wszystkich uprawnionych, wyda też decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.        

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych nie dotyczy indywidualnych, pojedynczych wnioskodawców, lecz wszystkich uprawnionych. Jeśli więc nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski, starosta wyda decyzją o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006-2015r., gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka wojewoda.

Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, własność wspólnoty gruntowej przechodzi na Skarb Państwa.

Decyzja o ustaleniu wspólnoty i wykazu uprawnionych jest podstawą do jej zagospodarowania i utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych nie przedstawią Wójtowi
( burmistrzowi ) statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada jej statut oraz wyznaczy organy spółki. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej, wyłącznie na rzecz innego uprawnionego i w całości, wymaga formy aktu notarialnego.

Jednogłośną uchwałą wszystkich uprawnionych można przekształcić wspólnotę gruntową we współwłasność ułamkową. Uchwała wymaga formy aktu notarialnego. Przy braku jednomyślności, na wniosek uprawnionych, posiadających ponad 50% udziałów, przekształcenia takiego może dokonać sąd. Przekształcenie stanowi podstawę wpisu
w księdze wieczystej oraz otwiera proces likwidacji spółki. Wpis w księdze wieczystej umożliwia współwłaścicielom obrót cywilno-prawny własną częścią ułamkową.

Dotychczasowe spółki do sprawowania zarządu mają obowiązek dostosowania swoich statutów do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie w terminie do 30 czerwca 2016r.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  na okres 14 dni w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędzie Gminy Błonie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych gminy i starostwa oraz w prasie lokalnej.

drukuj (Informacja o terminie składania wniosków sygn. sprawy GM.680.3.1.2018.AZ)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-25 10:00
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 09:59

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany z 09.05.2018

drukuj (Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany z 09.05.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-15 12:35
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 11:05

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. SPN-I.7520.5.2008.MU

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony