BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 06 listopada 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Nr 554/GM/2018

            Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096., dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018 r., orzekającej o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki w ten sposób, iż:

 

w wierszu 17 na stronie 1:

zamiast: „Stare Babice”

powinno być: „Ożarów Mazowiecki”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018r, sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy Uzasadnienie ww. decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego).

            Wobec tego, iż w ww. Decyzji wskazana została zła nazwa miejscowości, zasadnym jest sprostowanie tej Decyzji w trybie właściwym dla sprostowania błędu pisarskiego.        

Pouczenie:

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
    data wytworzenia: 2018-11-06
  • opublikował: Agata Racinowska
    data publikacji: 2018-11-08 14:54
  • zmodyfikował: Agata Racinowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony