BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 06 listopada 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Nr 554/GM/2018

            Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096., dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018 r., orzekającej o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki w ten sposób, iż:

 

w wierszu 17 na stronie 1:

zamiast: „Stare Babice”

powinno być: „Ożarów Mazowiecki”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018r, sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy Uzasadnienie ww. decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego).

            Wobec tego, iż w ww. Decyzji wskazana została zła nazwa miejscowości, zasadnym jest sprostowanie tej Decyzji w trybie właściwym dla sprostowania błędu pisarskiego.        

Pouczenie:

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-08 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:56

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 733/GM/2018 z dn. 21.09.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 września 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 8, art. 112, art. 113 ust. 1 i 2, 4-7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a,  art. 119 ust. 1, art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 1, w zw. z art. 6 pkt 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1, 2, 3 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm., dalej ugn)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

iż w dniu 21 września 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 733/GM/2018 orzekająca o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, położonej w obrębie Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, uregulowanej w AWZ PBG-On-4511/PŁ-66/75 (brak księgi wieczystej). Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną lokalną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 1KDD.

         Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 46).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 733/GM/2018 z 21 września 2018r. zobowiązał Gminę Ożarów Mazowiecki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

                Zgodnie z art. 8 ugn, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 733/GM/2018 z dn. 21.09.2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:17

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:17

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony