BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.3.7.2018.AZ

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie GM.6821.3.7.2018.AZ

 
Ożarów Maz., dnia 2 grudnia 2019 roku
GM. 6821.3.7.2018.AZ
OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego
o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 17/1, z obrębu Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami (w tym operat szacunkowy) oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć się co, do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, wejście A pok. 128,
w godzinach 9:00 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 22 733 - 73 - 46.
 
Nie skorzystanie z w/w praw nie wstrzymuje wydania, po wskazanym wyżej terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji, w przedmiotowej sprawie.
Jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.
 
Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.
Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 § 1 kpa, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników.
W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 
Otrzymują:
 1. Gmina Ożarów Mazowiecki – jako strona postępowania oraz w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn. – e- puap
 2. a/a
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-12-06 15:47
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 10:57

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, znak sprawy: GM.6821.3.7.2018.AZ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-09-27 10:34
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 10:55

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony