BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacje i ogłoszenia publiczne

Ogłoszenie dla rzeczoznawców majątkowych z 03.01.2022

ZAPROSZENIE

do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 01 lutego 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 4/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 roku, zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, na rok 2022.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający następujące kryteria:

 1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej trzech lat,
 2. wykażą się należytym wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat, w ilości co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rzeczoznawcę majątkowego, następujących dokumentów:

 1. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,
 5. referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata, poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę, rzeczoznawca majątkowy (nie przedsiębiorstwo), wykonał prawidłowo łącznie nie mniej niż trzydzieści operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej trzech różnych celów, o których mowa w § 2 Regulaminu,
 6. podpisane oświadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na listę (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 7. podpisane oświadczenie o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego wg cennika stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

            Wnioski wraz z wymienionymi powyżej dokumentami należy składać w terminie do dnia 7 lutego 2022 roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim Wejście C, pod tym samym adresem.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 733 73 45, 22 733 73 86 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 Wejście C piętro II i III, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezbędne załączniki można uzyskać w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim Wejście C. 

 

                                                              Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

                                                            Dorota Radziszewska

drukuj (Ogłoszenie dla rzeczoznawców majątkowych z 03.01.2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-01-13 15:48
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 15:52

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-01-13 15:50 przez Michał Ślipek
 • zmieniono 2022-01-13 15:51 przez Michał Ślipek
 • zmieniono 2022-01-13 15:52 przez Michał Ślipek

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony