BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.5.7.2017.AR

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 880/GM/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 124, art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 dalej kpa),

na wniosek Pani Beaty Barszcz – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej na mocy pełnomocnictwa 454/OW/GO/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.,

 

Starosta Warszawski Zachodni

 

1.   ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Stare Babice, obręb Borzęcin Duży, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 558, o powierzchni 0.65 ha,  przez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 w pasie o powierzchni 6,5 m2,  oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

2.   zobowiązuje  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie wykonaniu prac określonych w pkt 1 niniejszej decyzji, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

3.   ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
    data wytworzenia: 2017-12-04
  • opublikował: Agata Racinowska
    data publikacji: 2017-12-05 14:33

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn), w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 dalej kpa) zawiadamia, iż na wniosek Pani Beaty Barszcz reprezentującej firmę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 124a ugn w związku a art. 124 ugn zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 558z obrębu Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2.

  • data wytworzenia: 2017-10-23
  • opublikował: Katarzyna Fabiniak
    data publikacji: 2017-10-27 15:12

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony