BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.680.3.2.2017.AZ

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Decyzja Nr 845/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. GM.680.3.2.2017.AZ

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 listopada 2018 r.

GM.680.3.2.2017.AZ

Decyzja Nr 845/GM/2018

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

Starosta Warszawski Zachodni orzeka :

z urzędu o uchyleniu decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 343/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. znak GM.680.3.2.2017.AZ w sprawie umorzenia postępowania
w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej
w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Uzasadnienie

Starosta Warszawski Zachodni decyzją nr 344/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. ustalił, że działka ewidencyjna nr 619, obręb 0010-Łomianki Dolne, gmina Łomianki stanowi Wspólnotę Gruntową w Mieście i Gminie Łomianki, natomiast decyzją nr 343/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Jednakże, Starosta Warszawski Zachodni po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy jak i dogłębnej analizie przepisów prawa jak i orzecznictwa, które ugruntowało się w prawie odnośnie Wspólnot Gruntowych decyzją nr 528/GM/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. orzekł o wygaśnięciu decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. znak R VIII2B2-17/64 orzekającej o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Buraków gromada Łomianki, powiat Nowy Dwór Mazowiecki obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji bezprzedmiotowej jest decyzją deklaratoryjną, wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę organ orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie. Zgodnie z art. 8m ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.) odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie
w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łomianki Dolne oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Łomianki oraz w Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy łomianki i Powiatu Warszawskiego zachodniego.

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz  Łomianek - celem podania decyzji do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomianki na okres 14 dni oraz o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Mieście i Gminie Łomianki – jako strona postępowania jak i w celu podania decyzji do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie przez wywieszenie na tablicy ogłoszenie na okres 14 dni oraz o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Decyzja Nr 845/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. GM.680.3.2.2017.AZ)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-08 14:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:50

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 528/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 10 lipca 2018 r.

GM.680.3.2.2017.AZ

Decyzja Nr 528/GM/2018

 

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

Wygaśnięciu decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. znak R VIII2B2-17/64 orzekającej o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Buraków gromada Łomianki, powiat Nowy Dwór Mazowiecki obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łomianki Dolne oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Łomianki oraz w Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy łomianki i Powiatu Warszawskiego zachodniego.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 528/GM/2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-13 09:21

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-13 09:21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 3.01.2018 r.

Sygnatura sprawy: GM.680.3.2.2017.AZ

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.), w związku z art. 61 § 4, art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia, iż (...) zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. Nr R-VIII 232-17/64 oraz  o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje połączone w jedno, w związku z faktem, iż prawa i obowiązki wnioskodawców wynikają z tego samego stanu faktycznego jak i z tej samej podstawy prawnej.

Stosownie do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział w każdym studium postepowania administracyjnego, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.  poz. 1257
 z późn. zm.), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie
z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 Kpa,

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi do dnia 31 maja 2018 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-04 09:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 09:54

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni ustala, że:

 1. Działka ewidencyjna nr 619, obręb 0010-Łomianki Dolne, gmina Łomianki stanowi Wspólnotę Gruntową w Mieście i Gminie Łomianki;
 2. Decyzja ta po uzyskaniu waloru ostateczności stanowi podstawę do dokonania wpisu
  w księdze wieczystej.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 14:38

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni umarza postępowanie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 14:30

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony