BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Warto wiedzieć...

      Priorytetem Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym  z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu.
Korzyściami takiej współpracy są między innymi:
a) umocnienia w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i otoczenie,
b) budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) wprowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
      Celem współpracy jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych i powierzanie tym organizacjom do realizacji ustawowych zadań Powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zadań samorząd pragnie włączyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w system demokracji lokalnej.

Słowniczek:

III Sektor - trzeci sektor to zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych.

Organizacja pozarządowa - zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

NGO - (z ang. non-governmental organisation) W tłumaczeniu jest to organizacja pozarządowa.

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

Fundacja - podstawowym aktem prawnym określającym status fundacji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Ustawa ta nie zawiera bezpośredniej definicji fundacji. Wymienia jednak, w poszczególnych artykułach, podstawowe cechy tej instytucji.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) - termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), prowadząca działalność w obszarach pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony