BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 4324 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Mateusz Milej, mmilej@pwz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 733 72 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego usytuowany jest przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Jest to obiekt trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Główne wejścia do budynku, oznaczone jako: „A,” „B”, „C” są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i są dostępne z głównego parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejścia „A”, „B” i „C” wyposażone są w podjazdy dla osób poruszających się na wózku a drzwi wejściowe nie posiadają progów. Wejście główne „A” pozwala na dostęp do kancelarii głównej, informacji oraz dostęp do toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście „C” wyposażone jest w windę, umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do kondygnacji drugiej oraz częściowy dostęp do kondygnacji trzeciej budynku głównego. Winda wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dostępne są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wejścia do budynku SPWZ oznaczone są jako wejścia „D” i „G”. Wejście „D” zlokalizowane we wschodniej części budynku pozwala na dostęp do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wejście przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z głównego parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście „D” nie posiada windy, przez co jedynie parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście „G” zlokalizowane w zachodniej części budynku SPWZ pozwala na dostęp do Pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Oświaty oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, znajdujących się na parterze budynku. Wejście jest przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów jak i ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, znajdujący się przy ul. Poznańskiej 131, jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu SPWZ dostępnego od strony ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku przy ul. Poznańskiej 131 wyposażone jest w platformę pionową, umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku. Platforma wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Budynek posiada toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, znajdujący się w samodzielnym budynku dwukondygnacyjnym położonym przy ul. Poznańskiej 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu dostępnego od ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, przez co jedynie parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego udostępnia następującą aplikację mobilną pod nazwą: Powiat Warszawski Zachodni w wersji dla systemu Android, do pobrania pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vobacom.event_viewer_pwz.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-02-02 15:14

Raport o zapewnieniu dostępności

 • opublikował: Mateusz Milej
  data publikacji: 2021-12-27 15:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony