BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Komunikat o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, w tym stowarzyszenia i fundacje obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są:

1.      fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2.      stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim na adres mailowy kancelaria@pwz.pl.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, pok. 138, tel. 22 733 72 66.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf

 

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-11-21 14:11
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-22 13:14
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-11-21 14:11

Aktualności...


 

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego Fundacji Self Active Planet Akademii Rozwoju Osobistego

 Zgodnie z uchwałą Nr 93/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Fundacji Self Active Planet Akademii Rozwoju Osobistego w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) na wykonanie zadania publicznego pn. „Warsztaty fitness i jogi” realizowanego w okresie od 15 czerwca – 10 września 2023 roku.

W celu poznania opinii w sprawie złożonej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania, w dniu 29 maja 2023 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Uwagi mogły być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kancelaria@pwz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 29 maja do dnia 5 czerwca 2023 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-06-07 13:10
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-06-07 13:11

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO
na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Warsztaty fitness i jogi realizowanego
w dniach 15 czerwca – 10 września 2023 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)    na stronie internetowej www.pwz.pl,

3)    na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty fitness i jogi”, w terminie do dnia 5 czerwca 2023 roku.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-29 14:08
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-29 14:08

Ogłoszenie

o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NET”

 

Zgodnie z uchwałą Nr 133/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „NET” w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) na wykonanie zadania publicznego pn. „Tenisowe weekendy dla dzieci i rodziców” realizowanego w okresie od 13 września do 29 października 2021 roku.

W celu poznania opinii w sprawie złożonej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania, w dniu 26 sierpnia 2021 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Uwagi mogły być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kancelaria@pwz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 26 sierpnia do dnia 2 września 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-09-08 15:24

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do wiadomości treść oferty UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „NET” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Tenisowe weekendy dla dzieci i rodziców realizowanego w dniach 13 września – 29 października 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej pwz.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „NET”, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Tenisowe weekendy dla dzieci i rodziców”, w terminie do dnia 2 września 2021 roku.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-26 20:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-26 20:13

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach przyjętej 28 marca br. przez sejm tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące organizacji pozarządowych (nie prowadzących działalności gospodarczej; organizacje, które działalność gospodarczą prowadzą mają - jako przedsiębiorcy - dostęp do szerszego wachlarza narzędzi wsparcia).

Katalog wprowadzonych udogodnień dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2 oraz https://www.niw.gov.pl/

Ciekawy artykuł na temat Tarczy antykryzysowej dla ngo:

https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-organizacji-pozarzadowych

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2020-04-21 11:27
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 09:40

Ogłoszenie

o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Fundacji Self Active Planet Akademii Rozwoju Osobistego

Zgodnie z uchwałą Nr …../2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Fundacji Self Active Planet Akademii Rozwoju Osobistego w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) na wykonanie zadania publicznego pn. „Warsztaty fitness i jogi” realizowanego w okresie od 5 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

W celu poznania opinii w sprawie złożonej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania, w dniu 21 czerwca 2021 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Uwagi mogły być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kancelaria@pwz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 21 czerwca do dnia 28 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-07-02 14:13

UCHWAŁA Nr 95/2021 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2021-07-02 09:30
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 09:31

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Warsztaty fitness i jogi realizowanego
w dniach 5 lipca – 13 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej pwz.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty fitness i jogi”, w terminie do dnia 28 czerwca 2021 roku.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-06-21 15:24
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 15:27

Ogłoszenie

o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Nasze Łomianki

 

Zgodnie z uchwałą Nr 86/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Stowarzyszeniu Nasze Łomianki w wysokości 4.050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) na wykonanie zadania publicznego pn. „Joga na trawie” realizowanego w okresie od 17 czerwca do 13 września 2021 roku.

W celu poznania opinii w sprawie złożonej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania, w dniu 31 maja 2021 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Uwagi mogły być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kancelaria@pwz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 31 maja do dnia 7 czerwca 2021 roku.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-06-16 13:41
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 13:42
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-06-16 13:43

Uchwała nr 86/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-06-14 10:43

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty STOWARZYSZENIA NASZE ŁOMIANKI na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Joga na Trawie realizowanego w dniach 17 czerwca – 13 września 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty na:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • stronie internetowej pwz.pl,
 • tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty STOWARZYSZENIA NASZE ŁOMIANKI, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Joga na Trawie”, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-05-31 16:00

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 13:41

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o  przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 13:38

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: "Koszykarki rozruszają Łomianki" w dniach 16 października - 5 listopada 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Koszykarki rozruszają Łomianki", w terminie do dnia 14 października 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-07 14:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-07 14:37

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "BIENIEWICZANKA" na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: "III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego".

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "BIENIEWICZANKA", zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego" w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-06 14:07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa  narodowego pn. „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”, w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 roku.


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-09 14:39

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na bezpłatne szkolenie, które poprowadzi
Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko - Doradca Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującym wzorem oferty i ramowym wzorem umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzorem sprawozdania z wykonania tego zadania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 16:30
w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim (sala konferencyjna – I piętro).

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres email: kancelaria@pwz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-72-266.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 13:27

Konkurs „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ogłasza konkurs  „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Poszukujemy najlepszych przykładów lokalnych działań, inicjatyw, strategii, dobrych praktyk aktywizujących niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działań sprzyjających samodzielności osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiu pozytywnych postaw wobec tych osób.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2011 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Każdy, kto słyszał o interesującym projekcie/ inicjatywie/ działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych na wsi lub w niewielkim mieście, może nadesłać zgłoszenie do konkursu. Nagrodzone mogą zostać inicjatywy zarówno przedstawicieli samorządów, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu np. Centrów Kształcenia na Odległość na Wsi (e-Centrów), Gminnych Centrów Informacji itp., lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i wszelkich innych, formalnych i nieformalnych grup działania.

Nagradzamy lokalnych  liderów działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 2500 zł. Nagrodami w konkursie są:

 • za zajęcie 1 miejsca – laptop
 • za zajęcie 2 i 3 miejsca – aparaty cyfrowe

Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską w godzinach pracy Fundacji tj. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 16 listopada 2011 r. na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, lub mailem na adres: konkurs@idn.org.pl z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Michalak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 10:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:53

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ożarów Mazowiecki, dnia 11 października 2011r.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w procesie konsultacji:

- Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego;

- Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 24 października 2011 roku w siedzibie Starostwa, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, I piętro, sala konferencyjna godzina 12.00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-12 13:55

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony