BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 190/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-12-28 10:17

Uchwała Nr 189/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-12-28 10:16

Uchwała Nr 181/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru organizacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-12-08 16:04

UCHWAŁA Nr 176/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.  

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-12-01 08:48
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-01 08:48

Uchwała Nr 171/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-11-24 11:26

Uchwała Nr 170/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-11-24 11:23

Uchwała Nr 169/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-11-24 11:22

Uchwała Nr 168/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-11-24 11:15

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

na powierzenie realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 Informujemy, że do dnia 23 listopada 2022 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-23 14:39
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-23 14:39

UCHWAŁA Nr 160/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-08 15:49
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-08 15:49

UCHWAŁA Nr 159/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-08 15:46
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-11-08 15:47

Uchwała Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Barnaś Sprawdził: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-07-29 13:31

Uchwała Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-06-30 08:35

Uchwała Nr 81/2022 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-06-15 12:56

Uchwała Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-05-27 13:50

Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-05-27 13:48

UCHWAŁA Nr 40/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

UCHWAŁA Nr 36/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-03-09 15:20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1
 2. Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2 

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-03-01 14:02

UCHWAŁA Nr 30 / 2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-02-17 08:30

UCHWAŁA Nr 29 / 2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-02-17 08:33

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony