BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanej inwestycji

 1. Forma wykonania usługi

Decyzja administracyjna

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
  a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej
  - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; 

  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu);

  4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych  i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;

  5. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  6. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

  7. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

  8. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  9. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

  10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA:

  1)  Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie dok. o których mowa w pkt 3 - 7 
  2) Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 
 2. Opłaty związane z wykonaniem usługi
 1. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł 
 2. Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł
 3. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
 4. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
 5. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
 6. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
 7. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
 8. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
 9. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów):
  - o długości do 1 kilometra 105,00 zł
  - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł

UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Nie później niż 65 dni od dnia wpłynięcia wniosku ( art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego). W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, informacji o przewidywanym czasie załatwienia sprawy udziela pracownik w każdym indywidualnym przypadku.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:34
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 10:33

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:49

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony