BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenie na budowę - zmiana decyzji

 1. Forma wykonania usługi

Decyzja administracyjna

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (której dotyczy zmiana);
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany przedstawiający wnioskowane zmiany  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia  wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w postaci:                              
 3. a) papierowej  - w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej
  lub
  4 egzemplarze projektu budowlanego (zmienionego) w przypadku gdy zamierzenie realizowane jest w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw);

  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu);

  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  5. Dziennik budowy (do wglądu);

  6. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

  7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl
 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Podlega opłacie w przypadku, gdy zwiększa się powierzchnia użytkowa budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 nowej powierzchni użytkowej 1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł.

Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 65 dni.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:54

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:54

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony