BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

 1. Forma wykonania usługi

Decyzja administracyjna

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek, do którego należy dołączyć :

 1. Zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
 2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 5. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 
 6. Projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb;
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Wydanie decyzji - 36,00 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 65 dni.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:55

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:55

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony