BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym zamiaru wykonania sieci, stacji transformatorowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych

 1. Forma wykonania usługi

Przyjęcie zgłoszenia (nie wydaje się decyzji administracyjnej)
Po upływie 21 dni (od daty złożenia kompletnego zgłoszenia)  wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu. 

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w formie papierowej lub jak wyżej elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 3. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia ) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy),
 4. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z  233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm.); składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.                                                                     

Wymagane do wniosku i projektu  jako załączniki  decyzje i uzgodnienia mogą być załączone w formie kopii.

UWAGA!
Dotyczy wyłączenie budowy obiektów wymienionych w ustawie prawo budowlane art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

UWAGA: Zgłoszenie dokonuje się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych:

- 105,00 zł sieć o długości do 1 kilometra,

- 2 143,00 zł sieć o długości powyżej 1 kilometra.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Mazowieckiego - za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:00

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:00

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony