BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 1. Forma wykonania usługi

Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Zgłoszenie, w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
  a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
  c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  e) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
  f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  g) w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Zgłoszenia o którym wyżej mowa należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Mazowieckiego - za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:04

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony