BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 1. Forma wykonania usługi

Postanowienie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 2. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
 3. Propozycje rozwiązań zamiennych.
 4. Pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
 5. W zależności od potrzeb - pozytywną opinię zainteresowanych organów; np. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opinię rzeczoznawcy d/s p.poż., itp
 6. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za złożenie dokumentu pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanej w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-09 10:01

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:06

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony