BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych , o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 1. Forma wykonania usługi

Postanowienie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. W przypadku gdy odstępstwo mogło by mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie- projekty zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
 4. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
  1. ekspertyza rzeczoznawcy od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  2. postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowalnych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 6. Pełnomocnictwo- jeżeli zostało udzielone osobie, działającej w imieniu Inwestora.
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana).
 8. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Str

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 13:44
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 13:48

Druki do pobrania:

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 13:45

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na podstawie: rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

 1. Forma wykonania usługi

Postanowienie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. W przypadku gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – projekty zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
 4. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

 • Opinie innych zainteresowanych organów:
  1. zarządcy / zarządców dróg,

 

 • Inne (w zależności od rodzaju inwestycji):
  1. projekt stałej organizacji ruchu (lub wyciąg z obowiązującej zatwierdzonej stałej organizacji ruchu o ile organizacja ruchu nie ulega zmianie),
  2. przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających,
  3. profile podłużne jezdni / chodnika / ścieżki rowerowej / zjazdu,
  4. informacje o prognozowanym (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji) natężeniu ruchu pojazdów (w tym rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego), pieszych lub osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
  5. informacja o prognozowanej (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji) strukturze liczbowej, kierunkowej i rodzajowej pojazdów korzystających ze zjazdu / wjazdu / wyjazdu / dodatkowej jezdni,
  6. kartogramy ruchu prognozowanego na skrzyżowaniach/węzłach (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji),
  7. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (sprawozdanie oraz ewentualne zalecenia, zgodnie z art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych) wraz z informacją, czy zarządca drogi uwzględnił wynik audytu lub opracował uzasadnienie do wyniku audytu (zgodnie z art. 24l
   2-4 ww. ustawy),
  8. kopia protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (jeżeli narada odbyła się) – tylko w przypadku odstępstw dot. lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
  9. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanej w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 13:57

Druki do pobrania:

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 13:57

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca  2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

 1. Forma wykonania usługi

Postanowienie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. W przypadku gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – projekty zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
 4. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

 • Opinie innych zainteresowanych organów:
  1. zarządcy / zarządców dróg,

 

 • Inne (w zależności od rodzaju inwestycji):
  1. projekt stałej organizacji ruchu (lub wyciąg z obowiązującej zatwierdzonej stałej organizacji ruchu o ile organizacja ruchu nie ulega zmianie),
  2. przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających,
  3. profile podłużne jezdni / chodnika / ścieżki rowerowej / zjazdu,
  4. informacje o prognozowanym (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji) natężeniu ruchu pojazdów (w tym rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego), pieszych lub osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
  5. informacja o prognozowanej (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji) strukturze liczbowej, kierunkowej i rodzajowej pojazdów korzystających ze zjazdu / wjazdu / wyjazdu / dodatkowej jezdni,
  6. kartogramy ruchu prognozowanego na skrzyżowaniach/węzłach (na moment oddania inwestycji do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej od momentu zakończenia inwestycji),
  7. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (sprawozdanie oraz ewentualne zalecenia, zgodnie z art. 24l ust. 1 ustawy o drogach publicznych) wraz z informacją, czy zarządca drogi uwzględnił wynik audytu lub opracował uzasadnienie do wyniku audytu (zgodnie z art. 24l
   2-4 ww. ustawy).
  8. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanej w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 14:06

Druki do pobrania:

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 14:07

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony