BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych , o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 1. Forma wykonania usługi

Postanowienie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. W przypadku gdy odstępstwo mogło by mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie- projekty zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
 4. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
  1. ekspertyza rzeczoznawcy od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  2. postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowalnych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 6. Pełnomocnictwo- jeżeli zostało udzielone osobie, działającej w imieniu Inwestora.
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana).
 8. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Str

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 13:44
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 13:48

Rejestr zmian

 • zmieniono 2023-01-03 13:48 przez Paulina Malecha
 • zmieniono 2023-01-03 13:48 przez Paulina Malecha

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony