BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby lub innego podmiotu

 1. Forma wykonania usługi

Decyzja administracyjna

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

1. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3. Zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopia tej zgody (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na  budowę);
                      
4. Dziennik budowy (do wglądu);    

5. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
 
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym :https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Przeniesienie decyzji – 90,00 zł;

W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 65 dni.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:07

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:07

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony