BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej

 1. Forma wykonania usługi

Decyzja administracyjna

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, do którego należy dołączyć:

 1. Opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 2. Mapę w skali, co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 3. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 6. Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
 7. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 8. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu; 
 9. W przypadku drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione w art. 24ga ust. 1 pkt 1   i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych albo drogi wojewódzkiej lub jej         odcinka należy ponadto przedstawić:

  • a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo
  • oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej;
 10. ‎W przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 11. Opinie: 
  - ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  - właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  - dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  - właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  - innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 12. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;
 13. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 14. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem ustalenia zakresu raportu - w przypadku, gdy inwestor wnioskuje o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Wydanie decyzji dla jednostek budżetowych oraz samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Wydanie decyzji w terminie nie dłuższym niż 90 od dnia złożenia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 11:11

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:10

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony