BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zadania Powiatu

Powiat Warszawski Zachodni jest jednostką samorządu terytorialnego położoną na terenie województwa mazowieckiego. Działa w oparciu o ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz o Statut Powiatu Warszawskiego Zachodniego przyjęty uchwałą Nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

A. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • 1) edukacji publicznej,
 • 2) promocji i ochrony zdrowia,
 • 3) pomocy społecznej,
 • 4) polityki prorodzinnej,
 • 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
 • 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • 8) kultury fizycznej i turystyki,
 • 9) geodezji, kartografii i katastru,
 • 10) gospodarki nieruchomościami,
 • 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
 • 12) gospodarki wodnej,
 • 13) ochrony środowiska i przyrody,
 • 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • 18) ochrony praw konsumenta,
 • 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
 • obiektów administracyjnych,
 • 20) obronności,
 • 21) promocji powiatu,
 • 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

B. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
C. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
D. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
E. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
F. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-23 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:02

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony