BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 • Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu

Justyna Rytel-Kuc - urodzona 23.11.1972r. w Sochaczewie. Od 2002 jest mieszkanką Grodziska Mazowieckiego. Mężatka, dwoje dzieci. Ukończyła Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała tytuł magistra administracji. W czasie studiów rozpoczęła pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (obecnie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Po reformie administracyjnej Państwa w związku z przekazaniem zadań, które wykonywała w Urzędzie Wojewódzkim do powiatów od 1 stycznia 1999r. przeszła do nowo utworzonego Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jest pierwszym pracownikiem naszego Starostwa. Nigdy nie była i nie jest związana z żadną partią polityczną.

Kontakt z Sekretarz Powiatu:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133
, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 118
e-mail:
sekretarz@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 10
faks +48 22 733 72 10

***

Wymóg utworzenia stanowiska Sekretarza Powiatu wynika z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Do zadań Sekretarza należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:
  • nadzór nad organizacją pracy Starostwa oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
  • czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań;
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu, zarządzeń Starosty i innych przepisów wewnętrznych;
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnianiem pracy w Starostwie.
 2. koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno­-technicznych dotyczących współpracy Zarządu z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, inspekcjami oraz współpracy Zarządu z Radą;
 3. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz konsultacji społecznych na terenie Powiatu;
 4. uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 5. organizowanie służby przygotowawczej i egzaminów kończących tę służbę w Starostwie;
 6. podejmowanie działań niezbędnych do przygotowania stanowiska kierowania Starosty w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa;
 7. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty;
 8. w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcje kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa.

Sekretarz pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnika Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Do zadań Sekretarza jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych;
 3. prowadzenie ,,Rejestru osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych”;
 4. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
 5. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych;
 6. kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 7. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
 8. współpraca z informatykiem w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Do zadań Sekretarza jako Pełnomocnika Starosty ds. systemu zarządzania jakością należy:

 1. utrzymanie i ciągłe doskonalenie SZJ;
 2. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SZJ;
 3. udział w określeniu, rozpowszechnianiu i realizacji Polityki Jakości i Księgi Jakości;
 4. zarządzanie auditami wewnętrznymi;
 5. ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych;
 6. przygotowywanie przeglądów zarządzania wykonywanych przez Starostę;

Sekretarz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór na pracą:

 1. Biura Rady, Zarządu i Informacji Publicznej;
 2. Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-07 08:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-07 08:40

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony