BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa

Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

(wejście do budynku przez wejście „B”)

Biuro Podawcze oraz Informacja:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00

Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

TEL.: 22 733 72 21

e-mail: architektura@pwz.pl

Umawianie odbioru dokumentów, tel. : 22 733-72-26

GODZINY PRACY:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek: 8.00 - 16.00

UWAGA ! Czwartek : dzień wewnętrzny

 

 

Kierownictwo:

Naczelnik Anna Kowalska

e-mail: akowalska@pwz.pl

telefon 22 733-72-20

Pracownicy:

Sekretariat

TEL.: 22 733 72 23

Inspektor Paulina Malecha e-mail: pmalecha@pwz.pl 

POKÓJ  218

TEL.: 22 733 72 24

Inspektor Bożena Wasiak e-mail: bwasiak@pwz.pl

Inspektor Grażyna Mąkosa e-mail: gmakosa@pwz.pl

Inspektor Marzena Narewska e-mail: mnarewska@pwz.pl

POKÓJ 219 (wejście przez sekretariat):

TEL.: 22 733 72 22
Inspektor Andrzej Jakubowski e-mail: ajakubowski@pwz.pl

Inspektor Adriana Nagrodzka-Kubik e-mail: anagrodzka@pwz.pl

Inspektor Dominika Kowalska e-mail: dkowalska@pwz.pl

Podinspektor Justyna Elwertowska e-mail: jelwertowska@pwz.pl

Pomoc administracyjna  Natalia Lewandowska e-mail: nlewandowska@pwz.pl 

POKÓJ 226:

TEL.: 22 733 72 25

Inspektor Iwona Skuza e-mail: iskuza@pwz.pl

Inspektor Marta Szajko e-mail: mszajko@pwz.pl

 

POKÓJ 224:

TEL: 22 733 72 29

Podinspektor Weronika Grabowska e-mail: wgrabowska@pwz.pl

Podinspektor Żaneta Pamięta e-mail: zpamieta@pwz.pl

POKÓJ 223:

TEL: 22 733 72 28

Pomoc Administracyjna  Dorota Sakowska e-mail: dsajkowska@pwz.pl

 

POKÓJ 217a:

TEL.: 22 733 72 26

Podinspektor Eliza Królak  e-mail: ekrolak@pwz.pl

Pomoc Administracyjna Iwona Durka e-mail: idurka@pwz.pl

Młodszy referent Marta Wołczyńska e-mail: mwolczynska@pwz.pl

 

POKÓJ 227:

TEL.: 22 733 72 27

Główny Specjalista Iwona Suszczyńska – Zienkiewicz e-mail: isuszczynska@pwz.pl

Inspektor Iwona Palczak e-mail: ipalczak@pwz.pl

Inspektor Ewa Piwowarska e-mail: epiwowarska@pwz.pl

Inspektor Elżbieta Kowalska e-mail: ekowalska1@pwz.pl

Inspektor Joanna Lisiecka - Felczak e-mail: jlisiecka@pwz.pl

Inspektor Iwona Szuba e-mail: iszuba@pwz.pl

Zadania wydziału:

W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane prowadzenie spraw związanych z:

 •  wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielaniem pozwoleń na budowę;
 • wydawaniem decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 • wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu;
 • wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę ze względu na słuszny interes strony;
 • uchylaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa
  od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 • wydawaniem decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w przypadku nie rozpoczęcia budowy lub przerwania jej na okres dłuższy niż 3 lata;
 • przenoszeniem decyzji administracyjnych wydanych z art. 28 Prawa budowlanego
  na rzecz innego podmiotu;
 •  wydawaniem decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 •  sporządzaniem wniosków do właściwego Ministra w sprawie upoważnienia
  do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych;
 • wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów ustawy
  o transporcie kolejowym w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych
  w sąsiedztwie obszaru kolejowego;
 • nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie;
 • przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych lub rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • przyjmowaniem zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 • wydawaniem decyzji wnoszących sprzeciw na zgłoszone roboty budowlane
  w przypadku robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
  na budowę oraz gdy realizacja robót narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także pogorszenie stanu środowiska;
 • uzgadnianiem projektów z wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku
  do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 • prowadzeniem rejestru wniosków w formie elektronicznej i papierowej;
 • prowadzeniem rejestru decyzji ( w formie elektronicznej i papierowej) o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
 • rejestrowaniem dzienników budowy;
 • wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakty wynikające z danych znajdujących się w posiadaniu wydziału;
 • przekazywaniem kopii rejestrów jw. do wojewody;
 • przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję
  o warunkach zabudowy;
 • przekazywaniem kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego;
 • przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym
  do organu nadzoru budowlanego;
 • uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

Sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności w zakresie:

 • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska;
 • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
 • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami w tym: techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami szczególnymi;
 • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i archiwizowaniem od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali: 

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali;

W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie budowy dróg gminnych i powiatowych;

W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

 •  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wykonywanych robót budowlanych

 

 

Wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

 •  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wykonywanych robót budowlanych

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kowalska
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-16 10:29
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 12:40

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony