BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, Biuro Podawcze okienko nr 1 oraz 2 na parterze budynku

godziny urzędowania:

poniedziełek 9:00 - 17:00

wtorek- piątek 8:00 - 16:00

Informacja telefon : 22-733-72-21 lub e-mail: architektura@pwz.pl

sekretariat telefon : 22-733-72-23

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

 1. Z zakresu określonego w ustawie Prawo budowlane, w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w tym:
   • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy  technicznej w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
   • stosowania w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
  2.  przygotowywanie decyzji administracyjnych i inne działania w sprawach określonych ustawą, a w szczególności:
   • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;
   • prowadzenie postępowań  i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę;
   • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek niewymagających pozwolenia na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń z projektem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa;
   • zgłaszanie sprzeciwu w sprawach zgłoszeń jak wyżej, to jest robót niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
   • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
   • przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
   • przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
   • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
   • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
   • prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów w sprawach o pozwolenie na budowę; udzielanie informacji o zarchiwizowanych sprawach;
   • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w celach statystycznych i kontrolnych dla Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
  3. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowych.  
  4. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
   • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc  publicznych;    
   • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 2. Z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
  1. prowadzenie analizy i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju; 
  2. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Z zakresu określonego w ustawie o własności lokali:
  1. stwierdzenie, że dana izba lub zespół izb stanowi samodzielny lokal mieszkalny.
 4.  Z zakresu określonego w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych określonych ustawą, to jest decyzji na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych; publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa.  

 

Dane dotyczące kierownictwa Wydziału: 

 

Iwona Suszczyńska- Zienkiewicz - Naczelnik
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
drugie piętro, pokój 217, budynek A
telefon : 22-733-72-23 email: isuszczynska@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów : po wcześniejszym umówieniu sie telefonicznym

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-28 14:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 14:07

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-10-28 14:02 przez Paulina Malecha
 • zmieniono 2021-10-28 14:02 przez Paulina Malecha
 • zmieniono 2021-10-28 14:07 przez Paulina Malecha

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony