BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, pierwsze piętro: pokój numer 117

oraz wejście C, I piętro, pokój nr 104, 105, 106

telefony

Administracja, biuro rzeczy znalezionych: +48 22 733 72 71, +48 22 733 72 75

Inwestycje: +48 22 733 72 76, +48 22 733 72 70

Zamówienia Publiczne: +48 22 733 72 78, +48 22 733 72 69godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy Starostwa


Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji realizuje zadania:

 • Z zakresu obsługi administracyjnej:
 1. opracowywanie projektu planu wydatków finansowych związanych z bieżącym utrzymaniem Starostwa;
 2. administrowanie budynkami Starostwa, w tym przygotowywanie umów cywilnoprawnych na dostawę mediów, odbiór odpadów komunalnych oraz udostępnianie powierzchni użytkowych;
 3. realizacja zamówień związanych z zapewnieniem wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne urządzenia techniczne, materiały biurowe oraz meble;
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem Starostwa;
 5. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 6. nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu, środków trwałych i wyposażenia Starostwa;
 7. zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej, internetowej i alarmowej w Starostwie;
 8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Starostwa, z wyjątkiem ewidencji gruntów;
 9. gospodarowanie samochodami służbowymi Starostwa;
 10. utrzymanie czystości i porządku w budynku Starostwa oraz w jego otoczeniu;
 11. koordynowanie całością spraw związanych z otwieraniem, zamykaniem i zabezpieczeniem budynku;
 12. realizacja zamówień dotyczących zakupu pieczątek oraz tablic informacyjnych;
 13. prowadzenie rejestru oraz realizacja zamówień dotyczących pieczęci urzędowych;
 14. organizowanie imprez okolicznościowych dla pracowników Starostwa;
 • Z zakresu obsługi informatycznej:
 1. prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa;
 2. zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;
 3. zabezpieczenie systemu informatycznego Starostwa przed nieuprawnionym dostępem;
 4. instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego;
 5. nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
 6. konserwacja sprzętu komputerowego;
 7. usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego;
 8. planowanie i bieżąca realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych Starostwa;
 9. przygotowanie specyfikacji technicznej do przetargów publicznych na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych;
 • Z zakresu nadzoru i wykonywania zadań wynikających z prawa zamówień publicznych oraz prowadzenie obsługi biurowej komisji ds. zamówień publicznych, w szczególności: 
 1. prowadzenie rejestru udzielanych przez Starostwo zamówień publicznych;
 2.  określanie procedur prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) dokumentacji przetargowej zgodnej z przepisami wynikającymi z ustawy Pzp. Wydziały wnioskujące o przeprowadzenie postępowania są zobowiązane do opracowania załącznika merytorycznego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 4. przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń (Biuletyn Zamówień Publicznych UZP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Biuletyn Informacji Publicznej PWZ, tablica informacyjna Starostwa) o wszczętych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania przed złożeniem przez Wykonawców ofert, z zachowaniem terminów przewidzianych ustawą Pzp;
 6. wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania dokonywanie oceny złożonych ofert, ich zgodności z ustawą Pzp i SIWZ;
 7. wzywanie Wykonawców do ewentualnych wyjaśnień treści złożonych ofert oraz koniecznych uzupełnień oświadczeń i dokumentów;
 8. sporządzanie protokołów oraz dokumentacji podstawowych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami;
 9. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć na złożone przez Wykonawców odwołania oraz występowanie w imieniu Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 10. opracowywanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Starostwo oraz bieżące ich aktualizowanie;
 • Z zakresu inwestycji i remontów:
 1. uczestnictwa w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych;
 2. przygotowania wymaganej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 3. uczestnictwa w przygotowywaniu materiałów przetargowych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 4. organizacja i nadzór remontów bieżących i konserwacji infrastruktury Starostwa;
 5. organizacja nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi;
 6. rozliczania oraz przekazywanie do użytkowania zrealizowanych zadań;
 7. przygotowywania dokumentacji związanej z przeglądami technicznymi budynków Starostwa;
 8. gromadzenia i przechowywania dokumentacji budynków i budowli Starostwa;
 9. prowadzenia książek obiektów budowlanych Starostwa.

 


Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Ewelina Degowska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

wejście A, pierwsze piętro, pokój numer 112

telefon +48 22 733 72 10

e-mail: edegowska@pwz.pl


Dane dotyczące pracowników Wydziału:

Administracja:

administracja@pwz.pl

 

Mateusz Milej - inspektor

telefon +48 22 733 72 75, e-mail: mmilej@pwz.pl

wejście A, pierwsze piętro, pokój numer 117

Małgorzata Różańska - podinspektor

telefon +48 22 733 72 71, e-mail: mrozanska@pwz.pl

wejście A, pierwsze piętro, pokój numer 117

 

Marcin Gerłowicz - Samodzielny Referent

wejście A, pierwsze piętro, pokój numer 117

 

Inwestycje i Zamówienia Publiczne:

zamowienia.publiczne@pwz.pl

 

Piotr Sienkiewicz - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

tel. +48 22 733 72 76, e-mail: psienkiewicz@pwz.pl

wejście C, I piętro, pokój nr 106

 

Julia Stańczyk - Główny Specjalista ds. Inwestycji

tel. +48 22 733 72 70, e-mail: jstanczyk@pwz.pl

wejście C, I piętro, pokój nr 105

 

Katarzyna Kowalewska - Inspektor ds. Inwestycji

tel. +48 22 733 72 70, e-mail: kkowalewska@pwz.pl

wejście C, I piętro, pokój nr 105

 

Dorota Zwolińska - Inspektor ds. Zamówień Publicznych 

tel. +48 22 733 72 78, e-mail: dzwolinska@pwz.pl

wejście C, I piętro, pokój nr 104

 

Justyna Dąbek - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

tel. +48 22 733 72 69

wejście C, I piętro, pokój nr 104

 

Iwona Kowalska - podinspektor

tel. +48 22 733 72 69, e-mail: ikowalska@pwz.pl

wejście C, I piętro, pokój nr 104

 

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony