BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Posiedzenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 1 czerwca 2011r.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgłoszonego przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji   z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań;

2. Zarząd Powiatu zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na najbliższą sesję:

-  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2010 rok;

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu;

- w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2011 – 2020;

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze;

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok;

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IV/34/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV/212/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe Powiatu prowadzące działalność oświatową;

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących niektórych zadań bieżących na okres przekraczający rok budżetowy;

- w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 246/1, położona w obrębie Leszno, gmina Leszno;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19, położona w obrębie nr 23, miasta Błonie;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

- w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

- w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego rejonów: solecznickiego i wileńskiego;

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-07-12 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:19

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony