BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/01/2011

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, nr postępowania PN/01/2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

WSI „Warszawska”

Ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceniał następujące kryteria:

§     Cena (100%)

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Oferta w oparciu o ustalone kryterium uzyskała następującą punktację:

Numer oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Razem

1

WSI „Warszawska”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

100 pkt.

100 pkt.

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu, zatem na podstawie art. 94 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zawrze umowę z Wykonawcą, po przekazaniu niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana w dniu 03.06.2011r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Karczmarczyk, Sprawdził:Barbara Gębala
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-06-01 15:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 12:06

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony