BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych
w okresie od 1 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 9c w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) zaprasza fundacje i organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadania opisanego poniżej:

1. RODZAJ ZADANIA:
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających zgodnie z § 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) dla osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Okres realizacji zadania: od 1 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. przy zachowaniu następujących warunków przez podmiot składający ofertę:

1) dysponowanie budynkiem z pomieszczeniami i sprzętem niezbędnym do realizacji zajęć usprawniających;
2) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do wykonywania zadań związanych prowadzeniem grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających dla osób niepełnosprawnych;
3) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania podobnego typu w ramach programu PFRON pt. PARTNER.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać w zamkniętej i podpisanej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2011 roku do godziny 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki w pok. 133. Podpisanie koperty, powinno wskazywać na podmiot składający daną ofertę, a także zawierać oznaczenie rodzaju zadania, jakiego dotyczy. Jedna oferta może dotyczyć działalności tylko jednej placówki. W przypadku składania przez jeden podmiot kilku ofert (dotyczących kilku placówek), wymagane jest złożenie przy każdej z nich kompletu dokumentów.

6. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1) Starosta Warszawski Zachodni najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert (tj. dnia 20 maja 2011 roku), powoła pięcioosobowy zespół („Komisję”) opiniujący oferty;
2) Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2011 roku o godzinie 12.00. Dopuszcza się udział przedstawicieli oferentów we wstępnym posiedzeniu Komisji, podczas którego nastąpi otwarcie złożonych ofert i sprawdzenie dokumentacji pod względem formalnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia;
3) W terminie 7 dni od dokonania wstępnego sprawdzenia, Komisja rozpatrzy oferty i dokona wyboru ofert, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), oraz kryteria dotyczące:
a) objęcia zajęciami usprawniającymi osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
b) zapewnienia różnych form rehabilitacji lub usprawnienia;
4) Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od wyłonienia podmiotów, którym te zadania zostaną zlecone;
5) Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pok. 133 oraz na stronie internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego: www.pwz.pl

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-04-28 15:44

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony