BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy urzędu 31 grudnia 2012r.

Informuję, że Urząd Starostwa w dniu 31 grudnia br. (Sylwester) będzie czynny w godz. od 9.00 do 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu od godz. 8.00 do 15.00.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-24 09:52
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-27 08:23

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera zainteresowanego udziałem w projekcie partnerskim.

Powiat Warszawski Zachodni poszukuje partnera zainteresowanego udziałem w projekcie partnerskim oraz gotowego wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własne kompetencje, doświadczenie, zaplecze organizacyjne (know-how) oraz zasoby ludzkie i finansowe. Projekt ma na celu realizację kursów zawodowych potwierdzonych międzynarodową certyfikacją w blokach tematycznych:

- ICT/IT (z zakresu wykorzystania technologii IT w reklamie, z zakresu projektowania 2D i 3D, z zakresu obsługi biura i wykorzystania pakietów aplikacji biurowych w administracji, z zakresu wykorzystania rozwiązań IT w zawodach technicznych);

- szkolenia lotnicze (przygotowanie personelu obsługi naziemnej i personelu pokładowego);

- szkolenia zawodowe (z zakresu obsługi wózków widłowych, z zakresu obsługi urządzeń spawalniczych, z zakresu projektowania i przygotowania dekoracji roślinnych).

Zainteresowane podmioty (także nie należące do sektora finansów publicznych) winny w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do 09.01.2013r. zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez przesłanie na adres siedziby Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Wieczorek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-19 08:54

Godziny otwarcia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w okresie przedświątecznym będzie czynny w następujących godzinach:

- w dniu 22 grudnia br. (sobota) od 8:00 do 14:00

- w dniu 24 grudnia br. (poniedziałek) Inspektorat nieczynny.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Ostrowski
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-14 08:40

Godziny otwarcia Urzędu Starostwa.

Informuję, że  Urząd Starostwa w okresie przedświątecznym będzie czynny w następujących godzinach:

- w dniu 20 grudnia br. (czwartek) od 8:00 do 15:00.

- w dniu 24 grudnia br. (poniedziałek) od 9:00 do 13:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-12 09:14
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:15

Odwołanie dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego .

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2012 roku zostaje odwołany dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-10 15:14
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-10 15:15

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, położona w obrębie 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 , poz. 651 ze zm ).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 5 października 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza – 250 000 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

Minimalna kwota postąpienia – 2 500 zł

Wadium - 12 500 zł (wadium zawiera podatek od towarów i usług)

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2013 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. E.Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa 26 8015 0004 0037 9106 2030 0005 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 stycznia 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Odszkodowań, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 103, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-11-30 11:29
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-30 11:34

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wykaz jest do wglądu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (budynek A), w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-06 12:38

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, położona w obrębie 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 , poz. 651 ze zm ).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

Cena wywoławcza – 305 000 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

Minimalne kwota postąpienia – 3 050 zł

Wadium – 15 250 zł.

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2012 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. E.Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa 26 8015 0004 0037 9106 2030 0005 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 października 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Odszkodowań, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 103, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

 Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-20 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-20 09:13

Ogłoszenie dotyczące ograniczenia korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 448, położonej w obrębie Zielonki Wieś, gmina Stare Babice, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, księga wieczysta nr WA1P/00089290/3.
Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez pełnomocnika przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w Warszawie, w związku z zamiarem wybudowania przez to przedsiębiorstwo nowego stanowiska słupa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Miłosna-Płock, Mościska-Rogowiec.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 448, położonej w obrębie Zielonki Wieś, gmina Stare Babice, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, księga wieczysta nr WA1P/00089290/3.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził:Dorota Radziszewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-06 11:43

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony