BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, położona w obrębie 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 , poz. 651 ze zm ).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 5 października 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza – 250 000 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

Minimalna kwota postąpienia – 2 500 zł

Wadium - 12 500 zł (wadium zawiera podatek od towarów i usług)

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2013 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. E.Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa 26 8015 0004 0037 9106 2030 0005 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 stycznia 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Odszkodowań, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 103, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  • opublikował: Anita Szrajber
    data publikacji: 2012-11-30 11:29
  • zmodyfikował: Anita Szrajber
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-30 11:34

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-11-30 11:31 przez Anita Szrajber
  • zmieniono 2012-11-30 11:34 przez Anita Szrajber
  • zmieniono 2012-11-30 11:34 przez Anita Szrajber

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony