BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Rozstrzygnięcie w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-29 15:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 15:57

Zarząd PWZ ogłasza nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn .zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • Termin zgłaszania kandydatur od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku.
 • Kandydatury przedstawicieli należy zgłaszać drogą mailową na adres: kancelaria@pwz.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, nazwa organizacji, telefon kontaktowy, adres mailowy.
 • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 • W pracach Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku i działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) biorący udział w konkursie.

Przewodniczący Zarządu - Jan Żychliński

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-18 15:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-18 15:55

Konkurs ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt. 9c w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok przyjętego uchwałą Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza:
     

    OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację w 2012 roku  zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn .zm.), z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, będącymi mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-06 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-08 09:20

Uchwała Nr 40/2012 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1;
 1. Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

§ 2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawierają: załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego www.pwz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził:Katarzyna Piecho-Rawa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-16 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-16 15:55

Zarząd PWZ ogłasza wyniki naboru przedstawicieli NGO do udziału w pracach Komisji Konkursowej w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-01 14:29

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwart konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-15 15:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-16 10:13

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony