BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zamieszczonej w BIP

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2012 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2012 r. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji przez podmiot ponownie ją wykorzystujący również jest bezpłatne, chyba że podmiot ten dokona jej przetworzenia.

Obowiązują następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zamieszczonej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • obowiązek informowania o dokonaniu przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej i zakresie tego przetworzenia,
 • Starosta Warszawski Zachodni nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, za informacje przetworzone, a także za informacje pozyskane z innych źródeł niż BIP Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim lub pozyskane z pominięciem właściwej procedury wnioskowej.

Powyższe warunki dotyczą jedynie informacji publicznej udostępnionej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. W przypadku potrzeby ponownego wykorzystywania informacji publicznej uzyskanej w inny sposób (np. w trybie wniosku o udostępnianie informacji) lub ponownego wykorzystywania informacji udostępnionej w przedmiotowym BIP-ie, ale na innych niż powyższe warunkach - należy złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat

Następujące czynniki są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 • stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji publicznej zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
 • materiały użyte w celu przygotowania informacji publicznej zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
 • należności związane z dostarczeniem informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przysługujące środki prawne

Starosta Warszawski Zachodni, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane. 

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Warszawski Zachodni rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub o wysokości opłaty.
 • Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym  że:

-   odwołanie od decyzji  rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie  decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starosta Warszawski Zachodni uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją, zasady i tryb udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w sposób szczegółowy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Wawer
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 11:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-28 13:21

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony