BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu na zlecenie otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012r. przyznał środki w ramach otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku.

 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-31 13:18
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 13:31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-31 13:32

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012r. przyznał środki w ramach otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-28 12:49

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w latach 2013 - 2017 z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012r. przyznał środki w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w latach 2013 - 2017 z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-28 12:43

Ogłoszenie o wynikach naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Informujemy, że do dnia 11 grudnia 2012r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-17 12:26

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w formie specjalistycznej i w formie opiekuńczej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-11-27 15:21
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 10:14

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2013 - 2017 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-11-27 15:17
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 10:15

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-11-27 15:08
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 10:15

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-11-28 09:59
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 12:01

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-18 15:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-18 15:54

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt.: "Dorosłość bezpieczna i aktywna" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warszatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-22 15:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi dotyczace przygotowania, dostawy i podawania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i imprez podsumowujących realizację projektu systemowego pt:. "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-13 13:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu w ramach realizacji projektu systemowego pt:. "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-13 13:05

Konkurs ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-06 15:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 15:30

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony