BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowań w 2013 roku

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 2A,  nr 4A, nr 5 i nr 6A oraz na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni nr 1B i nr 3.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-03 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 4/25 w miejscowości Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-30 16:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–    pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przejścia gazociągiem oraz realizację przejścia gazociągiem pod korytem rzeki Utraty oraz realizację czasowego przejścia nad korytem rzeki Utraty w km 33+910 jej biegu na granicy miejscowości Kopytów i Łaźniew Majątek, gm. Błonie,

–    pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Utraty oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Utraty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-30 16:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 (działka nr ew. 6 obręb Leszno PGR, gmina Leszno) pod zjazdem na działkę o nr ew. 12/2 obręb Leszno PGR, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-27 12:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty dwoma wylotami usytuowanymi w km: 39+220 i 38+920 jej biegu wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego przy ul. Monopolowej 4 w Józefowie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-24 08:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych wraz z drenażami oraz wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z ulic: Jaśminowej i Kwiatowej w miejscowości Leszno, gm. Leszno.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-24 08:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 97/43 w Latchorzewie, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-23 15:46
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-24 08:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

    dwóch rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Malowniczej (działka o nr ew. 117/1 w Bramkach, gmina Błonie) połączonych przepustem pod drogą;

    wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego projektowanego po wschodniej stronie ulicy Malowniczej w Bramkach, gmina Błonie;

2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie projektowanym wylotem do rowu przydrożnego wód opadowych lub roztopowych z ulicy Malowniczej w Bramkach, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-23 13:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 20/5 i 20/6 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-17 10:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych, na działce nr ew. 78/3 obręb 0034 Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-17 10:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. studni nr 5 do poboru wód podziemnych, zlokalizowanej na działce nr ew. 44/34 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-13 15:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 448/2, 451, 452 i 645 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-11 13:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce nr ew. 20 obręb 0004 w Łomiankach, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne ścieków deszczowych odprowadzanych z sięgacza ul. Szpitalnej w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-11 13:32

Informacja o zmianie zakresu wniosku, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-4 wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działek o nr ew.: 216/2 i 217 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki, będzie prowadzone w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego O-4 wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działek o nr ew.: 216/8 i 217/1 (powstałych po podziale działek nr ew. 216/2 i 217) oraz z działki nr ew. 216/4 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-11 08:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i studni chłonnych wód opadowych lub  roztopowych z terenu zakładu w Wiktorowie przy ul. Leśnej 61, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-09 09:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-4/5 w km 0+473 jego biegu;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-4/5 za pomocą ww. wylotu ścieków deszczowych odprowadzanych z ul. Malowniczej w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-05 14:37

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 360 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki, będzie prowadzone w zakresie wprowadzania do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych z myjni samochodowej i ścieków bytowych ze stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 360 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-05 14:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji przebudowy stawów nr 1 i 3 na działkach o nr ew. 40/1, 44/1 i 55/1 obręb 009 w Błoniu, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-04 14:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działkach o nr ew. 1/18 i 1/19 w miejscowości Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-12-04 12:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 142/1 obręb 0002 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-28 13:13

Informacja o zmianie zakresu postępowania, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do dwóch stawów usytuowanych na terenie ogródków działkowych (działka nr ew. 430/6 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki) wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum logistycznego zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 351/6, 351/8, 454, 455/4, 534, 535 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki, będzie prowadzone w następującym zakresie:

1./wprowadzanie do dwóch stawów usytuowanych na terenie ogródków działkowych (działka nr ew. 430/6 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki) wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum logistycznego zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 351/6, 351/8, 454, 455/4, 534, 535 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki.

2./ przebudowa 9 pomostów na stawie znajdującym się w południowej części działki nr ew. 430/6 obręb Ołtarzew (stawie nr II).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-21 15:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-5/26 w km 0+731 jego biegu wód ze stacji uzdatniania wody w Bieniewicach, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-18 13:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 49 w miejscowości Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-13 14:02

 informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 67/4 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-08 14:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjno-infiltracyjno-odparowywalnego o chłonnym dnie zlokalizowanego na działkach nr ew. 44/5  i 44/15 obręb Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistycznego Ożarów w Broniszach i przyległej drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-08 10:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce nr ew. 677/9 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu utwardzonego i dachów inwestycji usytuowanej na działce nr ew. 677/9 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-07 13:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 236/1 obręb PGR Szeligi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-07 13:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Blizne Jasińskiego, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-11-07 13:20

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./  przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 485 i 488 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice,

b./  przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej (działka nr ew. 462 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice) pod zjazdem na działkę o nr ew. 485 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-06 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 59/7, 60/11, 61/11, 66/3, 66/4, 68/2 w miejscowości Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-05 11:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 252/2, 238/18 i 238/19 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-04 14:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty w km 25+380 jej biegu wód ze stacji uzdatniania wody w Górnej Wsi, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-04 14:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na rozbudowie przepustu w pasie drogi krajowej nr 92 (działka nr ew. 91 w miejscowości Bramki, gmina Błonie) pod zjazdem na drogę wewnętrzną (działkę o nr ew. 86/6 w miejscowości Bramki, gmina Błonie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-04 11:30

Informacja, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni nr 2 i studni  nr 3 dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Wsi, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-31
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-10-31 09:48

Informacja o tym, że dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kładką pieszo-rowerową przez rzekę Raszynkę w km 0+958 jej biegu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy na działkach nr ew.: 615, 614/3, 616/11 obręb Reguły, 630, 631 obręb Pęcice, gm. Michałowice, będzie prowadzone w zakresie wykonania przejścia kładką pieszo-rowerową przez rzekę Raszynkę w km 0+963 jej biegu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy na działkach nr ew.: 615, 614/3, 616/11 obręb Reguły, 630, 633 obręb Pęcice, gm. Michałowice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-29 12:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych usytuowanych na działkach nr ew. 48 i 49 obręb Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki tj.: zbiornika chłonnego wraz z trzema wylotami kanalizacji deszczowej służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu ww. działek oraz dwóch wylotów kanalizacji deszczowej służących do wprowadzania do rowu melioracyjnego O-6 nadmiaru wód opadowych lub roztopowych ze zbiornika chłonnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-28 15:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych na działce nr ew. 20/17 obręb Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki, tj. dwóch studni do poboru wód podziemnych oraz dwóch wylotów kanalizacyjnych do rowu O16/6 i wylotu kanalizacyjnego do stawu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-28 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 197/3 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-28 12:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-5/31 w hm 1+385 jego biegu ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konstantowie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-28 12:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- rowu retencyjno – odparowywalnego wraz z przelewem burzowym,

- dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego OL-6/2,

2./  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego OL-6/2;

3./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie projektowanymi wylotami do rowu melioracyjnego OL-6/2 wód opadowych lub roztopowych z projektowanej drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga lokalna 10.3D na terenie gminy Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-23 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 43/22 i 43/19 w miejscowości Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-22 14:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 550/6 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-21 10:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 307 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-21 10:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 118/31 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-16 12:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-4 w km 2+130 jego biegu mieszaniny oczyszczonych ścieków opadowych i bytowych odprowadzanych z terenu Centrum Logistyki Produktów Mrożonych firmy PAGO Sp. z o.o. w Bieniewie Parceli 37, gmina Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-10-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-16 12:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 360 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-10-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-16 12:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 48/3 i 48/2 w miejscowości Orły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-15 12:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 268/5 i 269/5 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-15 12:30

Informacja nt. zmiany zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1./ wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11/4,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-11/4, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie;

3./ likwidację części sieci drenarskiej na działkach o nr ew.: 198/3 obręb Radonice i 28 obręb 0032 w m. Błonie, gm. Błonie w związku z kolizją sieci drenarskiej ze zbiornikami retencyjno-oczyszczającymi na wody opadowe lub roztopowe.

będzie prowadzone w następującym zakresie:

1./ wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11/4,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-11/4, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie;

3./ przebudowa i likwidacja części sieci drenarskiej na działce o nr ew.: 198/3 obręb Radonice oraz likwidacja części sieci drenarskiej nad działce nr ew. 28 obręb 0032 w m. Błonie, gm. Błonie w związku z kolizją sieci drenarskiej ze zbiornikami retencyjno-oczyszczającymi na wody opadowe lub roztopowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-15 12:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w pasie drogowym  ulicy Kulisiewiczów w Błoniu, gmina Błonie, w związku z przebudową ww. ulicy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-14 13:32

Informacja o wszczęciu na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2 dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Konstantowie, gmina Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-10-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-14 13:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-65/5 na działce nr ew. 267/1 obręb Dawidy, gm. Raszyn;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-65/5 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z odcinka ulicy Starzyńskiego w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, ulicy Kwiatów Polnych i ulicy Parlamentarnej w miejscowości Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-09 11:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 114/10 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził : Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-08 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Raszynki w km 10+615 jej biegu na działce o nr ew. 39 obręb Dawidy Bankowe, gm. Raszyn;

b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Raszynki ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z odcinka ulicy Długiej w miejscowościach: Łady i Dawidy Bankowe, odcinka ulicy Szlacheckiej i ulicy bez nazwy w miejscowości Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2013-10-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-08 09:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 39/2 i 41 obręb 0006 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-02 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 6/8 w miejscowości Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2013-10-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-02 09:46
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 09:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działce nr ew. 106/9 obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki;

b./ wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub  roztopowych z terenu zakładu usytuowanego na działkach o nr ew. 106/9, 106/8, 106/7, 106/3 obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2013-10-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-10-01 09:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjno-odparowywalnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 44/5 i 44/15 obręb Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki,  do którego są odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z terenu Centrum Logistycznego Ożarów w Broniszach przy ul. Piastowskiej 38.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013-09-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-27 11:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 6/2 w miejscowości Radzików, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka; Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-27
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-09-27 10:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kładką pieszo-rowerową przez rzekę Raszynkę w km 0+958 jej biegu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy na działkach nr ew.: 615, 614/3, 616/11 obręb Reguły, 630, 631 obręb Pęcice, gm. Michałowice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-09-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-25 10:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych tj. 3 sztuk studni chłonnych na działce nr ew. 6/1 obręb Mory, gm. Ożarów Mazowiecki;

-wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub  roztopowych z terenu zakładu usytuowanego na działce nr ew. 6/1 obręb Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-19 10:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-4 w km 0+233 na działce o nr ew. 228/1  w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-18 13:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu na działce o nr ew. 4/13 w miejscowości Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-18 13:39

Informacja, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia:

1.   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni na działce nr ew. 509/3 obręb 0005-5 Łomianki,

2.   pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Trylogia” w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-18 13:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 73/3 w miejscowości Gawartowa Wola, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-18 13:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-7 polegającą na przebudowie komory usytuowanej na zakrytym odcinku rowu w km 3+757 jego biegu na działce o nr ew.  26 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do ww. komory;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z rozbudowanej ulicy Parkietowej i odcinków ulic: Witosa, Granicznej i dojazdowej na przedłużeniu ul. Wiśniowej w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-18 13:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustu w pasie drogi gminnej (działka nr ew. 160 obr. Zaborówek, gmina Leszno) pod zjazdem na działki o nr ew. 150/17 i 150/18 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-17 14:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej (ul. Lutza w Dąbrowie, gm. Łomianki) pod zjazdem na działkę o nr ew. 4 w miejscowości Dąbrowa, gmina Łomianki oraz zmianie parametrów rowu przy ww. przepuście.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-17 13:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego L-1 na odcinku od Kanału Lipkowskiego do przepustu pod ul. Spychowskiego na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z przebudową istniejących wlotów do rowu oraz likwidacją przepustu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-17 11:14

Informacja o zmianie zakresu postępowania, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1./ wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11/4,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-11/4, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie;

3./ likwidację części sieci drenarskiej na działce nr ew. 198/3 obręb Radonice gm. Błonie w związku z kolizją sieci drenarskiej ze zbiornikiem retencyjno-oczyszczającym na wody opadowe lub roztopowe;

będzie prowadzone w następującym zakresie:

1./ wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11/4,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-11/4, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie;

3./ likwidacja części sieci drenarskiej na działkach o nr ew.: 198/3 obręb Radonice i 28 obręb 0032 w m. Błonie, gm. Błonie w związku z kolizją sieci drenarskiej ze zbiornikami retencyjno-oczyszczającymi na wody opadowe lub roztopowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-12 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7 na działce o nr ew. 1069/11 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-12 11:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działce nr ew. 59 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. skrzynki rozsączające wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu utwardzonego inwestycji usytuowanej na działce nr ew. 59 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-11 10:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z poziomu oligoceńskiego z ujęcia zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy ul. Walerego Sławka, w Parku Achera.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-10 08:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-19/5-1 polegającą na wykonaniu przepustu na granicy działek o nr ew. 6 w Białutach i nr ew. 21/1 w Wawrzyszewie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-06 11:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 1/146 i 1/106 w miejscowości Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-04
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-09-04 16:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-04 16:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8 na działkach nr ew. 8/19, 8/18, 12/14, 6/13 i 4/9 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice wraz z przebudową dwóch wylotów drenarskich do ww. rowu na działce nr ew. 8/19 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice;

– przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 8/20 i 8/19 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice wraz z wykonaniem wylotu rurociągu drenarskiego do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce o nr ew. 8/19 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice;

– wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce o nr ew. 8/19 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-09-04 14:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 19/5 i 19/4 w miejscowości Marysinek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-08-28 15:38
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-28 15:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 478 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka; Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-08-26 15:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę z częściową likwidacją drenownia na działce o nr ew. 51/8 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka; Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-08-23 14:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 40/15 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2013-08-21 15:45
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-21 16:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U19/14 polegającą na ujęciu rowu otwartego w rurociąg na działce nr ew. 634/1 w miejscowości Leszno, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-08-14 08:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U19/14 polegającą na ujęciu rowu otwartego w rurociąg na działce nr ew. 634/1 w miejscowości Leszno, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-08-14 08:12
 • zmodyfikował: Lidia Mielczarek
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-14 08:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 426 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-13 15:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego likwidację drenowania na działce o nr ew. 11/27 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-13 10:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 61/10 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-09 13:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika odparowalno-chłonnego, rowów odwadniających wraz z wylotami oraz odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi dojazdowej do budowanej stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Ołtarzew w Pogroszewie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-07 10:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 38/2 w miejscowości Czarnów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-07 10:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanałem sanitarnym pod korytem rzeki Raszynki w km 12+945 w miejscowości Podolszyn Nowy, gmina Raszyn (działka o nr ew. 76/4 w miejscowości Podolszyn Nowy, gmina Raszyn).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-08-02 14:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-3/7 na odcinku od km 0+555 do km 0+733,82 jego biegu na działkach o nr ew. 706/2, 704/8, 706/3 w miejscowości Leszno, gm. Leszno.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-25 12:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych usytuowanych po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 580 w Lesznie na odcinku ok. 448 m oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-3/7 w km 0+555 jego biegu na działce nr ew. 408/4 w miejscowości Leszno, gm. Leszno;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-3/7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Leszno, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdzil: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-25 11:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Załuskiego w km 0+550 jego biegu na działce nr ew. 1316/1 obręb Rybie, gm. Raszyn; 

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Załuskiego ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z ulicy Malwy i odcinka ulicy Raszyńskiej w miejscowości Rybie, gm. Raszyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-24 13:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę likwidację drenowania na działkach o nr ew. 55/2 i 55/1 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-17 14:44
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-17 15:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych z dachu i wód z odwodnienia budynku kościoła w Zawadach, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-16 15:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-8 na działkach nr ew. 73/7, 73/8, 73/9, 73/11, 70/4, 70/13, 70/11 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice wraz z przebudową wylotu kanalizacyjnego do ww. rowu  na działce nr ew. 73/11 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-16 15:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 9/9 w miejscowości Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-15 14:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji gminnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przy ul. Cichy Ogród 7 w Szeligach, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-12 10:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem światłowodowym pod korytem rzeki Utraty w km 31+130 jej biegu na granicy miejscowości Błonie i Białuty, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-11 13:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 (działka nr ew. 41 w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos) pod zjazdem na działkę o nr ew. 45/2 w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-11 13:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu na działkach o nr ew. 117/25, 117/26, 118/9 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-10 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu przy ul. Towarowej w Błoniu mieszaniny ścieków opadowych i wód drenażowych z terenu Centrum Logistycznego ThyssenKrupp Energostal S.A. przy ul. Kolejowej 55 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-10 12:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– likwidację przejścia dwoma kładkami pieszo rowerowymi przez rzekę Rokitnicę w Błoniu (działki o nr ew. 2/2 i 2/5 obręb 0027 w Błoniu oraz nr ew. 29 obręb 0023 w Błoniu, gmina Błonie),

– przejście dwoma kładkami pieszo – rowerowymi przez rzekę Rokitnicę w Błoniu (działki o nr ew. 2/2 i 2/5 obręb 0027 w Błoniu oraz nr ew. 29 obręb 0023 w Błoniu, gmina Błonie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-10 12:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na wykonaniu przepustu pod projektowanym ciągiem pieszo – rowerowym (działka o nr ew. 15 obręb Rokitno – Majątek, gmina Błonie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-10 12:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 58/38, 58/34, 58/42, 58/43 w miejscowości Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-08 14:50

Infomacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 (tj. wylotu do studni na zakrytym odcinku rowu od strony północnej) oraz na wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 (tj. wylotu do studni na zakrytym odcinku rowu od  strony południowej), w km 5+080 jego biegu; 

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 w km 5+080 jego biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu hal magazynowych zlokalizowanych przy ul. Ożarowskiej w miejscowości Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki (działki o nr ew. 109 i 123/25;123/23, 121/1).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-05 14:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 99 i 100 w miejscowości Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-04 11:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 26/5 i 27/5 w miejscowości Rochaliki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-02 13:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 201/8 i 202/7 obręb 0030 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-02 13:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 97/8 i 97/10 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-07-01 14:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej nr 411108W (ul. 1-go Maja) pod zjazdem na działkę o nr ew. 34/1 obręb 2 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-28 12:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-11 polegającą na wykonaniu w korycie rowu na działce o nr ew. 941/1 w Klaudynie przepustu pod projektowanym zjazdem na ww. działkę.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-28 12:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej – ul. Sikorskiego (działka nr ew. 452 w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-28 08:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania w pasach drogowych 13 ulic na osiedlu Duchnice w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki w związku z przebudową ww. ulic. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-25 12:42
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-25 12:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 677/9 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-25 11:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 190/2, 190/5, 190/6, 194/3, 194/10 i 747 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-25 11:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 334 w miejscowości Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-24 16:07
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 16:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 39/3, 39/2 i 38 w miejscowości Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-19 11:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 166/5 i 166/4 w miejscowości Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-19 11:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 127/8, 127/9 i 127/12 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-17 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z serwisu samochodowego zlokalizowanego na działce nr ew. 14/7 w Broniszach, gmina Ożarów Mazowiecki do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-12 15:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 503, 505, 446, 490 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-05 10:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 16/24, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/30, 16/36, 16/37, 16/38 obręb PGR Kręczki – Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-03 13:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego bez nazwy na działkach nr ew. 223/14, 223/18, 225 w Lipkowie, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego bez nazwy na działce nr ew. 222/40 w Lipkowie, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego bez nazwy wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej – odcinka ulicy Jastrzębiej w Lipkowie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-03 13:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rozsączającego na działce o nr ew. 90/13 w miejscowości Nowy Łuszczewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-03 13:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rozsączającego na działce o nr ew. 90/12 w miejscowości Nowy Łuszczewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-03 13:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 58/9 w miejscowości Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-06-03 11:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu Mleczarskiego w Błoniu przy ul. Passowskiej 4, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-24 12:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu na działkach o nr ew. 11/10 i 211/2 w miejscowości Żółwin, gm. Brwinów w pasie drogi powiatowej nr 3109W (ul. Nadarzyńska) oraz zmianie parametrów koryta rowu przydrożnego przy ww. przepuście.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-23 09:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce nr ew. 17/16 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice,

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego Z-7/8 wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków usytuowanych na działce nr ew. 17/15 w  miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-21 14:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 126/4 i 126/3 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-21 10:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. skrzynek rozsączających służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych, usytuowanych na działce o nr ew. 245 w Macierzyszu, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-20 13:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 390 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-17 10:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 5/7, 5/8, 5/11 i 5/12 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-14 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 236/7 i 235/4 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-14 13:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 351 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-13 12:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8 na działkach nr ew. 8/19, 8/18, 12/14 i 6/13 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice wraz z przebudową dwóch wylotów drenarskich do ww. rowu  na działce nr ew. 8/19  w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-13 12:00

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 5 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie.

będzie prowadzone w następującym zakresie:

1./ wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

     - 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-11/4,

     - 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-15/2-6,

2./ wprowadzanie ww. wylotami do rowów melioracyjnych: RN-11, RN-11/4, RN-15/2-6 wód opadowych lub roztopowych z odcinka zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 na terenie gminy Błonie;

3./ likwidacja części sieci drenarskiej na działce nr ew. 198/3 obręb Radonice gm. Błonie w związku z kolizją sieci drenarskiej ze zbiornikiem retencyjno-oczyszczającym na wody opadowe lub roztopowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-13 09:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego mieszaniny oczyszczonych ścieków opadowych i przemysłowych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków na terenie WR-SRH w Broniszach gm. Ożarów Mazowiecki.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-08 14:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 83/4 w miejscowości Piotrkówek Mały, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-05-06 15:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 127/10 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-30 13:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do dwóch stawów usytuowanych na terenie ogródków działkowych (działka nr ew. 430/6 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki) wód opadowych lub roztopowych z terenu centrum logistycznego zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 351/6, 351/8, 454, 455/4, 534, 535 obręb Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-29 11:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 25/4 i 26 w miejscowości Michałówek, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-26 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na;

- przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 718 polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę nr ew. 32/15 w miejscowości Topolin, gm. Stare Babice dla potrzeb obsługi działki nr ew. 118 oraz zmianie parametrów rowu przy przepuście;

- przebudowę drenownia na działce o nr ew. 118  w miejscowości Topolin, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprwadził: Paweł Białecki
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-26 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej (ul. Łąki, działka o nr ew. 247/4 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie) pod zjazdem na działkę o nr ew. 247/15 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-24 11:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 22 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-24 11:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenownia na działce o nr ew. 530/2 w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-22 11:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 61/12 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-19 09:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-9/1 polegającą na wykonaniu przepustu na rowie na działce o nr ew. 825/6 w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-18 10:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji będącej własnością Spółki z o.o. Ożarów Biznes Park ścieków przemysłowych zawiarających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu - Hala "C" przy ul. Ożarowskiej 40/45 w Duchnicach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-18 08:50

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/6 i 114/13 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie, będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/6, 114/13, 114/9 i 115 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-17 14:23

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przy ul. Poznańskiej 339 w Ołtarzewie, gmina Ożarów Mazowiecki do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie, gmina Ożarów Mazowiecki, będzie prowadzone w zakresie wprowadzania ww. ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-17 12:12

Informacja o wszczęciu przez Prezydenta m.st. Warszawy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (odtworzenie) fragmentu rowu drogowego, w tym wykonanie przepustu o średnicy 400 mm o długości 8,5 m na dz. nr 138 i 163 obręb 0005 Borzęcin Mały, w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 4123 W (ul. Kosmowska), zlokalizowanego w miejscowości Borzęcin Mały, gmienie Stare Babice.

 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-16 11:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 21/2 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-16 10:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w km 4+205 rowu melioracyjnego U-7 (rurociąg o średnicy 0,8m) na działce o nr ew. 215 obręb 0010 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z przebudowanych 13 dróg (ulice: Poetów, Gałczyńskiego, Szczypy, Architektów, Geodetów, Prawników, Księgowych, Orzeszkowej, Nadziei, Baczyńskiego, Asnyka, Broniewskiego, Kochanowskiego) na osiedlu Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-12 14:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 24 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-11 10:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 20/5 w miejscowości Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-10 13:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr ew. 228/1 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-4 w km 0+233 jego biegu w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki;

3./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-4 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego inwestycji na działkach o nr ew.: 216/2 i 217 w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-09 08:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/6 i 114/13 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-05 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./  wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji sanitarnej do rowu melioracyjnego U-8 na działce o nr ew. 126/5 w miejscowości Nowy Łuszczewek, gmina Błonie,

b./  wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-8 oczyszczonych ścieków bytowych powstających w budynku jednorodzinnym za pomocą ww. urządzenia wodnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-05 14:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenownia na działkach o nr ew. 219/1, 220/3, 220/5 i 220/6 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-04-03 12:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na dwukrotne przejście kablem energetycznym pod korytem rzeki Rokitnicy Nowej w km 1+260 jej biegu na granicy miejscowości Pass i Błonie Wieś, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-29 11:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-3/3 w km 1+500 jego biegu ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Feliksowie, gm. Leszno.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-28 12:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego z ujęcia w Feliksowie, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-28 12:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 sztuk studni chłonnych na działkach o nr ew. 267 i 265 w miejscowości Zaborów, gm. Leszno;

-  wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub  roztopowych z ulicy Kościelnej i odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Zaborów, gm. Leszno. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-25 16:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działce o nr ew. 396 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-21 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działce o nr ew. 1140/3 w miejscowości Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-21 11:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustu w pasie drogi krajowej nr 2 (działka nr ew. 78 obr. Błonie Wieś, gmina Błonie) pod zjazdem na działkę o nr ew. 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-20 08:58

Informacja o rozszerzeniu dotychczas prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rozsączającego na działkach o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie oraz na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie, będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu rozsączającego na działkach o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie, wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie oraz przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-20 08:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 300 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-18 12:49
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-18 16:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 501 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-18 12:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 86/6 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-15 10:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-11 polegającą na zamianie rowu otwartego na rurociąg na działce o nr ew. 528 w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-15 10:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 250/8 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-12 10:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjny U-5 w km 7+000 jego biegu wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków technologicznych z zakładu w Bieniewicach przy ul. Świętego Jana 3, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-12 10:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 626 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-06 15:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 998 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-06 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 30 w miejscowości Radzików, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-05 11:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka Rowu Północnego na działkach o nr ew.: 440, 440/1 w miejscowości Izabelin ,,C”, 1510, 1511  w miejscowości Truskaw, gm. Izabelin wraz z wykonaniem wylotu rurociągu w km 3+698 rowu;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Północnego wylotem  w km 3+698 wód z odwodnienia terenu przy skrzyżowaniu ulic : Krasińskiego i Sierakowskiej w miejscowości Izabelin ,,C”, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-05 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego Z-19 na działkach o nr ew. 236/84, 236/69 w Mościskach, gm. Izabelin wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-19 na działce nr ew. 236/84 w Mościskach, gm. Izabelin;

b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do zakrytego odcinka rowu melioracyjnego Z-19 wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu Centrum Obsługi Pojazdów Ekologicznych przy ul. Estrady w Mościskach, gm. Izabelin (działki o nr ew. 238/6, 238/1, 236/69, 236/84).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-04 12:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 183/7, 184/7 i 182 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-03-04 12:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 157/11 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-27 11:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na rozbudowie przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 (działka nr ew. 258 w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos) pod zjazdem na działkę o nr ew. 175/1 w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-27 11:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 389 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-19 08:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 44/10 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-19 08:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno – infiltracyjnego na działkach o nr ew. 11/19, 112/12 i 113/12 w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos wraz z wylotem kanalizacji deszczowej.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-18 12:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych : U-7 i U-7/4 oraz na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 109, 121/1, 123/23, 123/25 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-18 12:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./  wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu wodnego na działkach o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie,

b./  wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 73/17 i 74 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-13 14:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 27 w miejscowości Górna Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-13 12:56

Informacja o zmienie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego  U-26 na działce o nr ew. 79/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie, będzie prowadzone w zakresie wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-26 na działce o nr ew. 79/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie oraz wprowadzania do rowu melioracyjnego U-26 za pomocą ww. wylotu wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 78/3 i 79/2 w miejscowości Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-11 14:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 61/14 i 61/16 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-11 14:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi krajowej nr 2 (działka o nr ew. 293/3 obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki) polegającą na przebudowie przepustu pod zjazdem na działki o nr ew. 57 i 58/2  obręb Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-11 14:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działkach o nr ew. 122/6 i 122/14 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-11 10:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wody podziemnej tj. studni nr 2 na działce o numerze ewidencyjnym 42/5 w miejscowości Wiktorów, gmina Leszno,
 2. pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2, zlokalizowanego na terenie Zakładu produkcyjnego w miejscowości Wiktorów, gmina Leszno.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-02-08 13:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 245 w Macierzyszu, gm. Ożarów Mazowiecki;

-  wprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające wód opadowych lub roztopowych z terenu działki o nr ew. 245 w Macierzyszu, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-08 08:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 25/6 i 25/5 w miejscowości Rochaliki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-07 09:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 369/2 w miejscowości Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-07 09:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 51/3 w miejscowości Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-04 14:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu melioracyjnego U5/31 polegającą na zamianie rowu otwartego na rurociąg na działkach o nr ew. 62/2 i 62/3 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie,

– przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 62/2, 62/3 i 62/4 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-02-01 12:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działce nr ew. 49/2 w Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice;

b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. skrzynki rozsączające wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu utwardzonego inwestycji usytuowanej na działkach nr ew. 49/2, 49/4 w Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-24 11:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 357 i 358 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-23 15:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wyki 19, w Warszawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-01-23 10:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 143/16 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-18 13:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu blacharsko-lakierniczego przy ul. Wiosennej 3 w Koczargach Nowych gm. Stare Babice do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-14 13:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-16 polegającą na zamianie rowu otwartego na rurociąg na działce o nr ew. 1139 w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-11 11:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu oraz na przebudowę rowu U-5 na działce o numerze ewidencyjnym 327/5 położonej  w Bieniewicach, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2013-01-09 15:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno – infiltracyjnego na działkach o nr ew. 214/2 i 214/4 w miejscowości Bramki, gmina Błonie,

b./ wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. zbiornika wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 214/2, 214/3 i 214/4 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-09 15:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 362/20 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-08 09:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8 polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu na rowie (na działkach o nr ew. 604/4, 643/13, 643/14 w Starych Babicach) i wykonaniu nowego przepustu na rowie (na działce 604/4 w Starych Babicach) pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym;

- wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce o nr ew. 640/4 w Starych Babicach, gm. Stare Babice;

   - wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/8 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Rynek 21 oraz z parkingów przy ww. budynku w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-08 09:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 27/9 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-01-08 09:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7 na działce o nr ew. 1069/12 obręb Stare Babice, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-07 15:20
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-07 15:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 267/7, 267/6, 267/8 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-07 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 59/7, 60/11, 61/11, 66/3, 66/4, 68/2 w miejscowości Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2013-11-05 11:19

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony