BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

UWAGA

ZMIANY NUMERÓW KONT BANKOWYCH od 27.12.2013r.

     AKTUALNE NUMERY KONT BANOWYCH POWIATU:

 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty geodezyjne: 36 1560 0013 2371 4055 3000 0008;
 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty komunikacyjne: 09 1560 0013 2371 4055 3000 0009;
 • R-k dla dochodów z majątku Skarbu Państwa do rozliczenia z Budżetem Państwa (użytkowanie wieczyste): 79 1560 0013 2371 4055 3000 0010;
 • R-k dla dochodów budżetowych do rozliczenia z Budżetem Państwa (opłaty melioracyjne): 52 1560 0013 2371 4055 3000 0011;
 • R-k dla Sum depozytowych (wadia): 25 1560 0013 2371 4055 3000 0012;
 • R-k dla Opłat skarbowych: 68 1560 0013 2371 4055 3000 0014;
 • R-k podstawowy Budżetu PWZ: 69 1560 0013 2039 4792 0000 0001.

          GETIN NOBLE BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

      OPŁATY PASZPORTOWE: 14 8015 0004 0037 9106 2030 0027

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-12-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-19 10:54
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-11 13:20

Godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym.

Informuję, że Urząd Starostwa w okresie świątecznym będzie czynny w następujących godzinach:

- w dniu 20 grudnia nr. (piątek) od 8:00 do 15:00,

- w Wigilię 24 grudnia br. (wtorek) od 8.00 do 14.00,

- w Sylwestra 31 grudnia br. (wtorek) od 8.00 do 16.00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2013-12-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-19 11:08

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wykaz jest do wglądu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (budynek A), w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 16:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-12-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 15:20

Informacja o wyborze oferty

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2014 roku tonerów, tuszy i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 5 grudnia 2013 roku di realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Aleja Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos
  data wytworzenia: 2013-12-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-10 10:42

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wykaz jest do wglądu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (budynek A), w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 16:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-04 11:47

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Starosta Warszawski Zachodni zaprasza do złożenia oferty na:

"USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH NA PODSTAWIE ART. 130A UST. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 20 CZERWCA 1997r. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-22 14:09

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości.

 

          Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, położonej w gminie Błonie, obręb Bramki, przy ulicy Północnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 3.1841 ha, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta nr WA1G/00067307/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Rodzaj użytków:

- grunty orne klasy RIIIb – 2.4016 ha

- grunty orne klasy RIVa – 0.7208 ha

- łąki trwałe klasy ŁIII – 0.0225 ha

- rowy – 0.0392 ha.

 Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia na niej upraw rolnych.

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku.

            Opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę wnoszone będą do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, z tym, że opłatę za rok 2013 uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym zawarta zostanie umowa dzierżawy, w wysokości proporcjonalnej w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu dzierżawy.

            Opłaty będą aktualizowane nie częściej niż raz w roku (w okresie do 15 lutego) w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

            Na dzierżawcy spoczywa obowiązek opłaty podatku rolnego.

Wywoławcza wysokość stawki rocznej czynszu z tytułu dzierżawy – 3 360 zł (stawka czynszu zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 336 zł

Wadium – 1 680 zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005

w terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

            Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-19 12:31
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 12:33

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Warszawski Zachodni działając jako reprezentant Skarbu Państwa ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczytnie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-15 12:03

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości, z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).

Termin wywieszenia wykazu: od 23 września 2013 r. do 14 października 2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-09-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-30 15:04

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego o stwierdzeniu przejścia nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013-10-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-22 12:31
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 12:34

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szweda
  data wytworzenia: 2013-10-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-17 10:44
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-17 10:59

Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o wszczęciu postępiowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szweda
  data wytworzenia: 2013-09-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-11 10:23

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Krogulec PLH140008, Pakosław PLH140015, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Uroczyska Łąckie PLH140021, Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Dolina Zwoleńki PLH140006, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007, Forty Modlińskie PLH140020, oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Dolina Pilicy PLB14000 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, dla których projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Kalbarczyk
  data wytworzenia: 2013-10-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-07 16:45

Zawiadomienie o przewidywanym terminie załatwienia sprawy udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pozwoleń wodnoprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szweda
  data wytworzenia: 2013-09-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-26 12:46
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-26 12:48

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-04 11:37
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-04 11:38

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Starosta Warszawski Zachodni podaje do publicznej widomości wykaz nieruchomości, z zasobu Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 191 o powierzchni 0,0900 ha oraz nr 208 o powierzchni 0,5000 ha, z obrębu 0027-Szczytno, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1G/00070774/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości: 130.626 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Sprzedaż nastąpi zgodnie z zarządzeniem nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013 r.

Termin wywieszenia wykazu: od 14 sierpnia 2013 r. do 03 września 2013 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą, w terminie do dnia 20 września 2013 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-14 12:58

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości

    Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, położonej w gminie Błonie, obręb Bramki, przy ulicy Północnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 3.1841 ha, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta nr WA1G/00067307/7.

       Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

         Rodzaj użytków:

- grunty orne klasy RIIIb – 2.4016 ha

- grunty orne klasy RIVa – 0.7208 ha

- łąki trwałe klasy ŁIII – 0.0225 ha

- rowy – 0.0392 ha.

        Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia na niej upraw rolnych.

        Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku.

        Opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę wnoszone będą do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, z tym, że opłatę za rok 2013 uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym zawarta zostanie umowa dzierżawy, w wysokości proporcjonalnej w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu dzierżawy.

        Opłaty będą aktualizowane nie częściej niż raz w roku (w okresie do 15 lutego) w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

         Na dzierżawcy spoczywa obowiązek opłaty podatku rolnego.

Wywoławcza wysokość stawki rocznej czynszu z tytułu dzierżawy – 4 200,00 zł (stawka czynszu zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 420,00 zł

Wadium – 2 100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2013 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005

w terminie do dnia 24 września 2013 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

 

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

 

       Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

     Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

       Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-14 12:32
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-14 12:37

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, z obrębu 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.


Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 , poz. 651).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

            I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 5 października 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

            II przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu11 stycznia 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

III przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu16 maja 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza – 184 500 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

 

Minimalna kwota postąpienia – 1 845 zł

 

Wadium – 9 225 zł (wadium zawiera podatek od towarów i usług)

 

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2013 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. E.Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa 26 8015 0004 0037 9106 2030 0005 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 września 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy    (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna                   do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz              z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Odszkodowań, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 103, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-09 13:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pozwoleń wodnoprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szweda
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-02 13:27

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pozwoleń wodnoprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szweda
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-02 13:25
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-02 13:26

Obwieszczenie o przystąpieniu w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do pracowanaia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Garbacz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-23 11:19
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-23 11:21

Ogłoszenie o wyobrze Partnera.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza, że dokonano wyboru Partnera do udziału w projekcie "Inwestycja w przyszłość". Partnerem została firma "Syntea S.A." ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Wieczorek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-24 16:25

Zawiadomienie o odwołaniu przetargu.

Zarząd Powiau Warszawskiego Zachodniego zawiadamia o odwołaniu przetargu, wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2013 roku, na dierżawę nieruchomości będącej własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oznaczonej jako działka ewidencjna nr 50, położona w obrębie Bramki, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-24 15:39

Ogłsozenie Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych PWZ

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w dniu 31.05.2013r. Poradnia w Dziekanowie Leśnym i Blizne Jasińskiego będą nieczynne z powodu urlopów pracowników. W dniu tym dyżur będzie pełniła Poradnia w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 11:05

Ogłsozenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, położonej w gminie Błonie, obręb Bramki, przy ulicy Północnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 3.1841 ha, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta nr WA1G/00067307/7.

   Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

    Rodzaj użytków:

- grunty orne klasy RIIIb – 2.4016 ha

- grunty orne klasy RIVa – 0.7208 ha

- łąki trwałe klasy ŁIII – 0.0225 ha

- rowy – 0.0392 ha.

     Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia na niej upraw rolnych.

 

     Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

Wysokość stawki rocznej czynszu z tytułu dzierżawy – 4 200,00 zł (stawka czynszu zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 420,00 zł

Wadium – 2 100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005

w terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

 

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym.

 

    Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-20 12:53

ZAWIADOMIENIE

Starosta Warszawski Zachodni, jako reprezentant Skarbu Państwa, działając stosownie do przepisów art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości, nabytych na rzecz Skarbu Państwa wskazanymi aktami notarialnymi, na inny cel niż był określony w tych aktach.

Zawiadomienie dotyczy:

 1. nieruchomości położonej w Woli Pasikońskiej, gmina Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1, o pow. 0,69 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 13 marca 1975 r. Rep. A nr 454/75 od Pana Edwarda Kowalskiego,
 2. nieruchomości położonej w Izabelinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 991, o pow. 0,0825 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 08 grudnia 1972 r. Rep. A nr IV-11559/72 od Państwa Stanisława i Marii  małż. Żuk,
 3. nieruchomości położonej w Mariewie, gminie Stare Babice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 140, o pow. 0,16 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 09 października 1980 r. Rep. A nr 1616/80 od Ireny Jadwigii Krawczyk,
 4. nieruchomości położonej w Mariewie, gminie Stare Babice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286/2, o pow. 0,20 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 22 lutego 1980 r. Rep. A nr 2686/86 od Państwa Kazimierza i Salomeii małż. Paradowskich.
 5. nieruchomości położonej w Sadowej, gminie Łomianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303, o pow. 0,1085 ha , nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 20 lutego 1978 r. Rep. A nr 1278/78 od Państwa Wiesława
  i Wiktorii małż. Kowalskich;
 6. nieruchomości położonej w Dąbrowie, gminie Łomianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178, o pow. 0,1193 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 31 marca 1977 r. Rep. A nr 2658/77 od Państwa Piotra
  i Zofii małż. Gołąb;
 7. nieruchomości położonej w Izabelinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 663, o pow. 0,1235 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 23 listopada 1971 r. Rep. A nr b-IV-10146/71 od Państwa Stanisławy i Jana małż. Józefowicz;
 8. nieruchomości położonej w Izabelinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 850, o pow. 0,1327 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 1973 r. Rep. A nr III-4725/73 od Państwa Franciszka i Stefanii małż. Durys;
 9. nieruchomości położonej w Hornówku, gminie Izabelin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183, o pow. 0,1884 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 1981 r. Rep. A nr 112/78 od Państwa Stanisława i Krystyny małż. Jędrzejewskich .
 10. nieruchomości położonej w Truskawiu, gminie Izabelin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/18, o pow. 0,0624 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 31 marca 1976 r. Rep. A nr 2983/76 od Państwa Czesława i Wandy małż. Życkich .
 11. nieruchomości położonej w Mariewie, gminie Stare Babice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104, o pow. 0,22 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 24 kwietnia 1984 r. Rep. A nr 2137/84 od Pani Ireny Zdziech.
 12. nieruchomości położonej w Mariewie, gminie Stare Babice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106, o pow. 0,28 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 13 października 1978 r. Rep. A nr 9357/78 od Państwa Henryka i Janiny małż. Niedzińskich..
 13. nieruchomości położonej w Hornówku, gminie Izabelin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498, o pow. 0,0945 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 1981 r. Rep. A nr 113/81 od Państwa Andrzeja i Wandy małż. Nurawskich.

Wyżej wymienione nieruchomości zostały nabyte na własność Skarbu Państwa pod zalesienie Kampinoskiego Parku Narodowego zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 roku nr 139/75.

 

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Warszawski Zachodni informuje wszystkich byłych właścicieli przedmiotowych nieruchomości (ewentualnie ich spadkobierców) o możliwości złożenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego wniosku o zwrot w/w nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, tj. do dnia 22 lipca 2013 r.

Wniosek o zwrot nieruchomości winien pochodzić od wszystkich byłych właścicieli (ewentualnie ich spadkobierców).

Brak wniosku w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako rezygnacja z przysługującego prawa do zwrotu nieruchomości, co w konsekwencji spowoduje wygaśnięcie roszczenia i zagospodarowanie nieruchomości przez Skarb Państwa na inny cel, niż określony w akcie notarialnym.

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z art. 140 ust. 1, 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w razie zwrotu przedmiotowej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli (ewentualnie ich spadkobierców), będą oni zobowiązani zwrócić Skarbowi Państwa wypłaconą cenę sprzedaży ustaloną w akcie notarialnym. Przedmiotowa kwota podlegać będzie waloryzacji, z tym, że jej wartość po waloryzacji nie może być większa niż wartość nieruchomości w dniu jej zwrotu.
 

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wykupu pod groźbą wywłaszczenia, dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. w razie zwrotu tej nieruchomości zwracają odszkodowanie zwaloryzowane w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tej nieruchomości.

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-23 09:37

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, z obrębu 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.


Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 102 , poz. 651 ze zm).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

            I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 5 października 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

            II przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu11 stycznia 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza – 220 000 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

 

Minimalna kwota postąpienia – 2 200 zł

Wadium – 11 000 zł (wadium zawiera podatek od towarów i usług)

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2013 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. E.Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa 26 8015 0004 0037 9106 2030 0005 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 maja 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy    (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna                   do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz              z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Odszkodowań, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 103, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-11 11:33
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-11 11:34

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa  narodowego pn. „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”, w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-09 14:29

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2013.

W związku z Uchwałą Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego  z dnia 13 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Dz. Urzęd. Województwa Mazowieckiego Nr 198, poz. 5991)  Starosta Warszawski Zachodni informuje, że Spółki Wodne działające na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2013. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się wyłącznie Spółki Wodne, które osiągnęły minimum 60% ściągalności składek członkowskich (składek bieżących i zaległości) na dzień 31 grudnia 2012 r. 

Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia wniosku do Kancelarii Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie do dnia 31 marca 2013r. Do wniosku należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-15 12:50

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W związku z organizowaną akcją dotyczącą TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW uprzejmie informuję, że w dniach od 25 lutego 2013r. do 2 marca 2013r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw w godzinach 9:00 - 15:00.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Szrajber
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-28 09:15

ARiMR ostrzega przed oszustami!

    Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego,  w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej". Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: "opłata za wniosek".  Anonimowy autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać skorzystanie z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, także jest bezpłatne.

    W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert i niewpłacanie żadnych pieniędzy. ARiMR nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę "ARMiR" łudząco podobną do skrótu ARiMR ((Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brakuje podpisu, brakuje jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania się z naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma powstały w ARiMR. W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów ścigania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-18 10:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi pocztowe dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku.

Informacja o udzieleniu Poczcie Polskiej S.A. z siedziba w Warszawie ul. Stawki 2, zamówienia na świdczenie usług pocztowych dla potrzeb Starsotwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2013 roku.

Numer ogłoszenia: 40478-2013.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-31 11:34

    Zarząd Powiau Warszawskiego Zachodniego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

    Wykaz jest do wglądu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (budynek A), w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-24 10:31

Odwołanie dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego .

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 stycznia 2013 roku zostaje odwołany dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-22 13:35

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy zbiegu ulicy Końcowej i Środkowej, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 279 o powierzchni 1877 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00438676/2.

        Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

      Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne o charakterze rezydencyjnym. Działka ta uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.V.7013/I/141/90 na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, przy czym maksymalna powierzchnia podlegająca wyłączeniu nie może przekraczać 400 m2.

     Północno-zachodni narożnik działki przeznaczony jest pod narożne ścięcie w celu lepszej widoczności na skrzyżowaniu dróg kategorii gminnej – ulic: Końcowej i Środkowej (wymiar ca 5x5 metra).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza – 1 162 000 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 11 620 zł

Wadium – 60 000 zł

 

    Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

 

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Prądzyńskiego, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 280 o powierzchni 1877 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00438676/2.

       Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

      Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne o charakterze rezydencyjnym. Działka ta uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.V.7013/I/141/90 na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, przy czym maksymalna powierzchnia podlegająca wyłączeniu nie może przekraczać 400 m2.

     Północno-wschodni narożnik działki przeznaczony jest pod narożne ścięcie w celu lepszej widoczności na skrzyżowaniu dróg kategorii gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza – 1 162 000 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 11 620 zł

Wadium – 60 000 zł

 

    Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

 

      Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005

w terminie do dnia 9 kwietnia 2013 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

      Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

    Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

      Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-21 10:18

Znak postępowania: AG.272.16.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2013 roku środków czystościowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 8 stycznia 2013 roku do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

HOLD P.H.

Bożena Siedlecka-Wasik

Ul. Olimpijska 2/10

05-082 Latchorzew

 

Uzasadnienie:

Kryterium oceny – najniższa cena.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy pzp i SIWZ.

Proponowany termin podpisania umowy – 21 stycznia 2013 r.

                                      

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu:

1. HOLD P.H.

    Bożena Siedlecka-Wasik

    Ul. Olimpijska 2/10

    05-082 Latchorzew

2. ESSI

   Sebastian Sitnicki

   Ul. Wolska 84/86

   01-141 Warszawa

3. WM Trade

    Ul. Augustówka 26

    02-981 Warszawa

 

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-09 13:52

Znak postępowania: AG.272.15.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2013 roku kserograficznego, papieru do ploterów i papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 8 stycznia 2013 roku do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

HOLD P.H.

  Bożena Siedlecka-Wasik

Ul. Olimpijska 2/10

05-082 Latchorzew

Uzasadnienie:

Kryterium oceny – najniższa cena.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy pzp i SIWZ.

Proponowany termin podpisania umowy – 21 stycznia 2013 r.

                                     

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do postępowania:

1. HOLD P.H.

    Bożena Siedlecka-Wasik

    Ul. Olimpijska 2/10

    05-082 Latchorzew

2. ESSI

   Sebastian Sitnicki

   Ul. Wolska 84/86

   01-141 Warszawa

3. WM Trade

    Ul. Augustówka 26

    02-981 Warszawa

 

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-09 13:49
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-09 13:50

Znak postępowania: AG.272.14.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2013 roku  tonerów, tuszy i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 8 stycznia 2013 roku do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Aleja Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa.

 

Uzasadnienie:

Kryterium oceny – najniższa cena.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy pzp i SIWZ.

Proponowany termin podpisania umowy – 21 stycznia 2013 r.

                                     

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu:

1. Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

    Aleja Prymasa Tysiąclecia 103

    01-424 Warszawa

2. POLCAN Sp. z o.o.

    Ul. Jana Kazimierza 46/54

    01-248 Warszawa

 

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-09 13:56

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony