BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości.

 

          Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, położonej w gminie Błonie, obręb Bramki, przy ulicy Północnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 3.1841 ha, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta nr WA1G/00067307/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Rodzaj użytków:

- grunty orne klasy RIIIb – 2.4016 ha

- grunty orne klasy RIVa – 0.7208 ha

- łąki trwałe klasy ŁIII – 0.0225 ha

- rowy – 0.0392 ha.

 Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia na niej upraw rolnych.

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku.

            Opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę wnoszone będą do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, z tym, że opłatę za rok 2013 uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym zawarta zostanie umowa dzierżawy, w wysokości proporcjonalnej w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu dzierżawy.

            Opłaty będą aktualizowane nie częściej niż raz w roku (w okresie do 15 lutego) w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

            Na dzierżawcy spoczywa obowiązek opłaty podatku rolnego.

Wywoławcza wysokość stawki rocznej czynszu z tytułu dzierżawy – 3 360 zł (stawka czynszu zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 336 zł

Wadium – 1 680 zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005

w terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

            Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
    data wytworzenia: 2013-11-15
  • opublikował: Anita Szrajber
    data publikacji: 2013-11-19 12:31
  • zmodyfikował: Anita Szrajber
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 12:33

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-11-19 12:33 przez Anita Szrajber: formatowanie tekstu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony