BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. finansowo - księgowych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki: Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, w terminie do 17 grudnia 2013 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na referenta ds. finansowo-księgowych". Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-04 11:38

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. kadrowych i administracyjno - biurowych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2013 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 10a. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z  podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referenta". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-18 14:48

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu - w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny z numerem telefonu oraz adnotację o treści: KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA SPZOZ Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzta Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-15 12:12

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Referenta.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2013r. w godzinach 8:00 do 15:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 10a. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z  podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko - referenta". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-12 13:09

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na 3 stanowiska specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2013 roku w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych projektu” – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-21 15:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika projektu „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2013 roku w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika projektu” – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-21 15:07

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Referatu Prowadzenia Baz Opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Oferty należy składać w terminie do 24 września 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Prowadzenia Baz Opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków "– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2013-09-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-10 15:01

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowości

Oferty należy składać w terminie do 24 września 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2013-09-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-10 14:58

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza KONKURS NA STANOWISKO Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny z numerem telefonu oraz adnotację o treści: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPZOZ Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-10 16:36
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-10 16:40

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Filia w Łomiankach

Oferty należy składać w terminie do 4 czerwca 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Łomiankach"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-17 12:28

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do 15 maja 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:0-22/733-72-15

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-23 15:17

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na stanowisko Kierownika działu administracyjno-gospodarczego.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 10.05.2013r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Konkurs ofert na stanowisko kierownika działu administracyjno - gospodarczego" bądź za pośrednictwem poczty. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Sadowej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ofery osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 751-36-39.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-18 14:19

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko do spraw geodezji w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - w Zespole ds. Geodezji i Wdrożeń

Oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko ds. geodezji” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:0-22/733-72-15

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-27 15:01

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym

Oferty należy składać w terminie do 2 kwietnia 2013r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym” lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:0-22/733-72-15

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-18 11:21

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza nabór na stanowisko Kierownika działu administracyjno-gospodarczego

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki osobiście lub za pomocą poczty  do dnia 01.02.2013r:

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie z dopiskiem :

"Konkurs ofert na stanowisko Kierownika działu administracyjno -gospodarczego "

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 725 60 66 wew. 36

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-17 12:15

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony