BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zmiana w zaproszeniu do złożenia oferty

W związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada zapytaniem ofertowym na wybór wykonawców do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki, wprowadza się zmianę do niniejszego zapytania ofertowego związaną ze zmianą części wynikającej z przesunięcia grup pomiędzy szkołami. Bardzo proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz zastosowanie odpowiednich skorygowanych formularzy przy składaniu ofert. termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do 21 listopada 2014r.
 

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-19 16:07
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-19 16:17
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-19 16:13

ROZEZNANIE RYNKU Na wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-14 14:13

ROZEZNANIE RYNKU Na wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja
w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów szkół zawodowych będących uczestnikami projektu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-14 14:10

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja
w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów szkół zawodowych będących uczestnikami projektu.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-14 13:46
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-14 13:47

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja
w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów szkół zawodowych będących uczestnikami projektu.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-14 13:42
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2014-08-20 13:01

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 930 - 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji w zakresie uzupełnienia bazy danych danymi dotyczącymi: budynków, rejonów statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych, tj.: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, położonych w jednostce ewidencyjnej miasto Błonie, w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Dokumentację projektu składającą się z rejestru gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjnej opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych. 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji
i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 17 listopada do dnia 1 grudnia 2014 r. podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu
na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133 i Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6 oraz ogłoszeniu w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 74 lub 22 733 73 40 (sekretariat).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-13 14:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 14:26

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 930 - 1700, wtorek – piątek830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji w zakresie uzupełnienia bazy danych danymi dotyczącymi: budynków, rejonów statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanychi zurbanizowanych, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych, tj.: Białutki, Białuty, Bieniewice, Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Błonie Wieś, Bramki, Cholewy, Dębówka, Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce, Górna Wieś, Konstantów, Kopytów, Kopytów - Majątek, Łaźniew, Łaźniew - Majątek, Łaźniewek, Nowy Łuszczewek, Stary Łuszczewek, Marysinek, Nowa Górna, Nowa Wieś, Pass, Piorunów, Radonice, Radzików, Radzików IHAR, Rochaliki, Rokitno, Rokitno Majątek, Wawrzyszew, Witki, Wola Łuszczewska, Żukówka, położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Błonie, w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Dokumentację projektu składającą się z rejestru gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjnej opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych. 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji
i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 17 listopada do dnia 1 grudnia 2014 r. podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu
na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133 i Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6 oraz ogłoszeniu w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 74 lub 22 733 73 40 (sekretariat).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-13 14:19

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-06 15:40

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 10:26

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja
w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów szkół zawodowych będących uczestnikami projektu.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2014-10-28 17:57

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja
w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów szkół zawodowych będących uczestnikami projektu.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2014-10-28 17:50

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego

W dniu 17.11.2014 r. o godz. 15.30 w Izabelinie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego ul. Rocha Kowalskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1305 - sąsiedztwo z dz.ew. 1306, 1308 z obrębu 0001 Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-28 13:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-28 13:36

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę odzieży roboczej dla uczniów szkół zawodowych (ZS nr 1 w Błoniu) odbywających praktyki zawodowe będących uczestnikami projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-10-03 14:55
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-10-03 14:56

ZMIANY NUMERÓW KONT BANKOWYCH

UWAGA

ZMIANY NUMERÓW KONT BANKOWYCH od 27.12.2013r.

      AKTUALNE NUMERY KONT BANOWYCH POWIATU:

 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty geodezyjne: 36 1560 0013 2371 4055 3000 0008;
 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty komunikacyjne: 09 1560 0013 2371 4055 3000 0009;
 • R-k dla dochodów z majątku Skarbu Państwa do rozliczenia z Budżetem Państwa (użytkowanie wieczyste): 79 1560 0013 2371 4055 3000 0010;
 • R-k dla dochodów budżetowych do rozliczenia z Budżetem Państwa (opłaty melioracyjne): 52 1560 0013 2371 4055 3000 0011;
 • R-k dla Sum depozytowych (wadia): 25 1560 0013 2371 4055 3000 0012;
 • R-k dla Opłat skarbowych: 68 1560 0013 2371 4055 3000 0014;
 • R-k podstawowy Budżetu PWZ: 69 1560 0013 2039 4792 0000 0001.

          GETIN NOBLE BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

        OPŁATY PASZPORTOWE: 14 8015 0004 0037 9106 2030 0027

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie

o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

            Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1896 o powierzchni 2400 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

            Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

            Działka o numerze ewidencyjnym 1896 (powstała ze scalenia działek ewidencyjnych nr 100 i 101), znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym.

            Ponadto:

- działka o nr ew. 100 – uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa decyzja z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej max. 300 m2 z powierzchni działki z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni;

- działka o nr ew. 101 łączenie z działką nr ew. 104 – uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa decyzją z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego max. 400 m2 z powierzchni działki obu działek łącznie (powierzchnia ze zmiana przeznaczenia dotyczy wymienionych działek jako całość) z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni działek.

Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m (zgodnie z Uchwałą RGI Nr XXXVI/304/205).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza – 1 100 00,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 11 000,00 zł

Wadium – 55 000,00 zł

            Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2014 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

            Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

w terminie do dnia 24 listopada 2014 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

            I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 10 września 2014 roku.

            Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45

 • autor lub odpowiedzialny za treść: autor informacji: Jacek Chruślicki, sprawdził: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-18 13:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-18 13:35

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

GM.GN.6821.29.2013.AZ

               Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/11  o powierzchni 0,0025 ha obręb 0013 Ołtarzew, grunt niehipotekowany.

            Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-11 09:32
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-11 09:35

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

GM.GN.6821.30.2013.AZ

       Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/2  o powierzchni 0,0045 ha obręb 0013 Ołtarzew, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00009498/7.

            Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-11 09:31
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-11 09:35

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

GM.GN.6821.30.2013.AZ

            Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/2  o powierzchni 0,0047 ha obręb 0013 Ołtarzew, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00009498/7.

            Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-11 09:28
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-11 09:36

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/1 o pow. 0,0667 ha, położona w obrębie 0009, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00009163/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.


Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014., poz. 518).

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego, symbolem planistycznym 4U/P – określonym jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów U/P.

 

Cena wywoławcza – 263 000 zł  (cena zawiera podatek od towarów i usług)

 

Minimalna kwota postąpienia – 2 630 zł

 

Wadium - 26 300 zł

 

Działka nr 34/1 jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Nieruchomość znajduje się na obszarze uzbrojonym w podstawowe media. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2014 r. o godzinie 11:00 w budynku Starostwa Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/123, w sali konferencyjnej nr 105, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 25 1560 0013 2371 4055 3000 0012 z dopiskiem „Wadium. Przetarg na sprzedaż dz. ew. nr 34/1 obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki” lub gotówką w kasie starostwa, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 października 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy     (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 j.t.) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna                    do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wadium na przetarg winno być wnoszone przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Gruntów Rolnych, Starostwa Warszawskiego Zachodniego – budynek geodezji ul. Poznańska 129/133, pokój 101, telefon (+22)733-73-46 w godzinach pracy urzędu.

Starosta Warszawski Zachodni jako reprezentant Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michal Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-09-01
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-02 15:03

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę odzieży roboczej dla uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki zawodowe będących uczestnikami projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-27 15:28
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-27 15:31

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 sierpnia 2014 r.

GM.GN.6821.25.2013.AZ
GM.GN.6821.26.2013.AZ

 

OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 8/2 o powierzchni 0,0014 ha obręb 0023 Umiastów oraz działka nr 9/2 o powierzchni 0,0024 ha obręb w obrębie 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-25 14:23

OGŁOSZENIE

Ożarów Maz., dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

GM.GN.6821.14.2014.JC

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U z 2014 r., poz. 518), postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 84, położonej w obrębie Bieniewo-Parcela, gmina Błonie, w stosunku do której, z uwagi na to, że jej poprzedni właściciel zmarł a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez PGE Dystrybucja SA, Oddział w Warszawie, Rejon Energetyczny Pruszków, w związku z zamiarem budowy słupów i linii napowietrznej nN-04,4kV oraz rozbiórce słupów i linii napowietrznej nN-0,4kV.

 

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 84, położona w obrębie Bieniewo-Parcela, gmina Błonie.

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Jałowcowej, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 193 o powierzchni 1479 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym. Działka ta uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej max 300 m2 z powierzchni działki z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni.

Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Jałowcowa, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających zmiennej od 10,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza – 945 870 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 9 460 zł

Wadium – 48 000 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2014 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

w terminie do dnia 6 października 2014 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-08-08 13:56

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych.

W dniu 26.08.2014r. o godzinie 8:30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Wiejskiej 1, 4A, 6 zpstanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 46/1, 46/5, 46/6, 46/4, 39/14 z obrębu 06 miasto Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Grzelak- Geodeta
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-31 11:57

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 806 położonej w Izabelinie przy ul. 3-go Maja 62. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi w ww. miejscu o godzinie 10:00. W załączeniu zawiadomienia o podjętych czynnościach w celu ustalenia przebiegu granic ww. działki.

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na pismie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołaczony do akt.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Byś Geodeta Uprawniony
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-23 08:00

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1896 o powierzchni 2400 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka o numerze ewidencyjnym 1896 (powstała ze scalenia działek nr ew. 100 i 101), znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym.

Ponadto:

- działka o nr ew. 100 – uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa decyzja z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej max. 300 m2 z powierzchni działki z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni;

- działka o nr ew. 101 łączenie z działką nr ew. 104 – uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa decyzją z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego max. 400 m2 z powierzchni działki obu działek łącznie (powierzchnia ze zmiana przeznaczenia dotyczy wymienionych działek jako całość) z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni działek.

Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m (zgodnie z Uchwałą RGI Nr XXXVI/304/205).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza – 1 389 900,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 13 899,00 zł

Wadium – 69 495,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2014 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

 

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

w terminie do dnia 5 września 2014 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. kom. 796 861 692, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-01 14:24

OGŁOSZENIE Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 tj.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/1  o powierzchni 0,0004 ha obręb 0013 Ołtarzew, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00030064/2.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2014-06-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-27 13:13

ROZEZNANIE RYNKU Na wybór koordynatorów praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się 6 osób na stanowisko koordynatora praktyk zawodowych. Szczegóły w załączonym dokumencie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska
  data wytworzenia: 2014-06-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-25 14:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej wisły

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Bagiński
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-05 12:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 12:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-05 12:41

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczytnie, gmina Kampinos

Starosta Warszawski Zachodni działając jako reprezentant Skarbu Państwa

ogłasza

    II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczytnie, gmina Kampinos

 • Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami w złym stanie technicznym, po istniejącej zabudowie siedliskowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 191 o pow. 0,0900 ha oraz nr 208 o pow. 0,5000 ha, z obrębu 0027-Szczytno, gmina Kampinos, stanowiąca własność Skarbu Państwa, uregulowana w KW Nr WA1G/00070774/5.
 • Według tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/121/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 września 2008 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem - MN.

      
Cena wywoławcza  brutto  :                                 100.000,- zł

Wadium                                                                    5.000,- zł

Minimalne postąpienie                                          1.000,- zł

Cena osiągnięta w przetargu zawierała będzie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).                                                                               

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) upłynął
w dniu 20 września 2013 r.

Przetarg jest ograniczony do spadkobierców byłego właściciela nieruchomości, którzy złożyli wnioski o jej nabycie.

Wadium winno być wpłacone na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Getin Noble Bank S.A.  nr 25 1560 0013 2371 4055 3000 0012 do dnia 23 czerwca 2014 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, pok. 101, I piętro (budynek Geodezji).

Przetarg odbędzie się w dniu  27 czerwca 2014 r. o godz. 1100

w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim
 przy ul. Poznańskiej 129/133, sala 105, I piętro (główny budynek Starostwa).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego
w zawiadomieniu, Starosta Warszawski Zachodni może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Starosta Warszawski Zachodni może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 19 grudnia 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, pok. nr 101, I piętro (budynek Geodezji) tel. (22) 733 73 46, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w  przetargu.

 

 

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych

W dniu 28 maja 2014r. o godz. 15:15 w Izabelinie przy ul. Poniatowskiego 28 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 851 z dz. ewid. 852 z obrębu 0001-Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Nawrot - Geodeta Uprawniony
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-06 15:16

Rozeznanie rynku na wybór opiekunów praktyk zawodowych

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się 6 osób na stanowisku opiekuna praktyk zawodowych. Szczegóły w załączonym dokumencie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska
  data wytworzenia: 2014-05-05
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-05 15:41

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 581, położonej w obrębie 0011-Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2014-04-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-29 12:43

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 543, położonej w obrębie 0003-Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2014-04-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-29 12:40

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH

Informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę prac geodezyjnych dotyczących modernizacji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych poszczególnych miast i gmin powiatu warszawskiego zachodniego:

1) GT.GW.6620.1.2.2014.MaK z dnia 14 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Błonie,

2) GT.GW.6620.1.3.2014.MaK z dnia 16 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Izabelin,

3) GT.GW.6620.1.4.2014.MaK z dnia 16 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Kampinos,

4) GT.GW.6620.1.5.2014.MaK z dnia 16 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Leszno,

5) GT.GW.6620.1.6.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Łomianki,

6) GT.GW.6620.1.7.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Ożarów Mazowiecki,

7) GT.GW.6620.1.8.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych gminy Stare Babice,

8) GT.GW.6620.1.9.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych miasta Błonie,

9) GT.GW.6620.1.10.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych miasta Łomianki - część,

10) GT.GW.6620.1.11.2014.MaK z dnia 17 kwietnia 2014r. dotycząca obrębów ewidencyjnych miasta Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Karkosa, Sprawdził:Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska, Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2014-04-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-28 11:05

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2020.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2020

Poniżej zamieszczamy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020 oraz formularz konsultacji aktów prawnych. Prosimy o składanie wypełnionych formularzy w terminie do 5 maja 2014 r. w punkcie informacyjnym Starostwa lub przesłanie drogą listowną na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki bądź elektroniczną na adres: sekretarz@pwz.pl.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 – 2020

Formularz konsultacji aktów prawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-22 13:25

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 107 Górna Wieś oraz 6/4 Pass, gm. Błonie z działkami sąsiadującymi, według załącznika.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Dropia - Geodeta Uprawniony
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-15 11:45

Zawiadomienie o wyborze kierownika projektu

Dotyczy: rozeznania rynku na usługę pełnienia funkcji Kierownika Projektu pn.: „Inwestycja w przyszłość”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska
  data wytworzenia: 2014-03-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-21 12:11

ROZEZNANIE RYNKU na wybór kierownika projektu „Inwestycja w przyszłość”

W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się osoby na stanowisko kierownika projektu (wymagania w załączniku).

Oferty wraz z życiorysem potwierdzającym min 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami PO KL, proszę wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl do dnia 28 lutego 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
  data wytworzenia: 2014-02-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-26 10:08

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

    Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 100 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

            Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

    Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym. Działka ta uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej max 300 m2 z powierzchni działki z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni.

     Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających od 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m.

 

Cena wywoławcza – 767 600 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 7 680 zł

Wadium – 39 000 zł

 

    Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2014 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

 

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 101 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

            Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

    Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym. Działka ta łączenie z działką nr 104 uzyskała zgodę Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 1990 roku l.dz. RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji leśnej max 400 m2 z powierzchni działki obu działek łączenie (powierzchnia ze zmianą przeznaczenia dotyczy wymienionych działek jako całości) z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni.

    Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających od 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m.

 

Cena wywoławcza – 767 600 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 7 680 zł

Wadium – 39 000 zł

 

      Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2014 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

    Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

w terminie do dnia 12 maja 2014 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

 

    Na przelewie bankowym lub przy opłacaniu wadium w Kasie Starostwa należy wskazać numer działki ewidencyjnej, na którą wpłacane jest wadium.

 

     Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

 

  Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

    Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-19 12:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 543, położonej w obrębie 0003-Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów i innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-17 14:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości, z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl) oraz stronie internetowej (www.pwz.pl).

Termin wywieszenia wykazu: od dnia 11 marca 2014r. do 31 marca 2014r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-12 12:32

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE DLA SPÓŁEK WODNYCH

      Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że spółki wodne funkcjonujące na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z Uchwałą Nr XX/182/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Dz. Urzęd. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 9915) mogą się ubiegać o przyznanie dotacji na zadania inwestycyjne. W budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2014 została zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 80 000 zł. Warunkiem uzyskania dotacji jest osiągnięcie przez spółkę wodną minimum 60% należności za 2013 rok. Maksymalna kwota dofinansowania to 20% wartości wykonanych robót.

     Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kaarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-10 16:03

XX Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Pszczółkowska
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-20 08:53

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 113/1 o powierzchni 1508 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

            Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

            Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym. Działka ta uzyskała zgodę Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 grudnia 1996 roku znak DLonl-4791-O-13/2/96, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji do 20% max. 300 m2 z powierzchni, z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni.

            Wzdłuż wschodniej granicy działki, przebiega droga powiatowa, lokalna – ul. Sierakowska, oznaczona w panie symbolem planistycznym KL 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających zmiennej ok. 13,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 6,0 mb (zgodnie z Uchwałą RGI Nr XXXVI/304/2005).

            Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m (zgodnie z Uchwałą RGI XXXVI/304/2005).

Cena wywoławcza – 870 200 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 8 710 zł

Wadium – 45 000 zł

            Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 114/1 o powierzchni 1474 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

            Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

            Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym. Działka ta uzyskała zgodę Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 grudnia 1996 roku znak DLonl-4791-O-13/2/96, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji do 20% max. 300 m2 z powierzchni, z obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu na pozostałej powierzchni.

            Wzdłuż wschodniej granicy działki, przebiega droga powiatowa, lokalna – ul. Sierakowska, oznaczona w panie symbolem planistycznym KL 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających zmiennej ok. 13,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 6,0 mb (zgodnie z Uchwałą RGI Nr XXXVI/304/2005).

            Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega droga gminna, dojazdowa – ul. Kuncewicza, oznaczona w planie symbolem planistycznym KD 1/2, o projektowanej szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 mb. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi wynosi 5,0 m (zgodnie z Uchwałą RGI XXXVI/304/2005).

Cena wywoławcza – 860 000 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 8 600 zł

Wadium – 43 000 zł

            Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

            Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

w terminie do dnia 17 kwietnia 2014 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

            Na przelewie bankowym lub przy opłacaniu wadium w Kasie Starostwa należy wskazać numer działki ewidencyjnej, na którą wpłacane jest wadium.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

            Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 101 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-02-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-20 08:34

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 581, położonej w obrębie 0011-Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-12 11:37

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 543, położonej w obrębie 0003-Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-02-05
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-05 14:02

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

dotyczące wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Atłowska
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-03 11:16

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. SHR Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Puchalska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-27 12:11

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony